Aktualno


Preduvjeti za provođenje postupaka javne nabave u EOJN RH:


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/22)


Elektronička europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (e-ESPD) – od 18. travnja 2018.


Nova navigacija na popisu svih zaprimljenih dokumenata ponude neovisno o vrsti postupka javne nabave


Tromjesečne objave sklopljenih ugovora temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma


Kako središnje tijelo javne nabave prenosi prava za objavu ugovora na druge naručitelje?


Ponovna provedba nadmetanja i dodjeljivanje pojedinačnih ugovora (skraćeni nazivi: "mini nadmetanja" i "mini tenderi")


Društvene i druge posebne usluge


Izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja


Otvoreni postupak


Pregovarački postupak bez prethodne objave


Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje


Ograničeni postupak