EOJN 2017.

Upute za ponuditelje
Preduvjeti za elektroničku dostavu ponuda u EOJN RH: Besplatna registracija Da biste preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, priloge ili stavili postupak u...
Mon, 22 Aug, 2022 at 1:42 PM
Upute za naručitelje
Preduvjeti za provođenje postupaka javne nabave u EOJN RH: Besplatna registracija (javni ili sektorski naručitelj) Postupak registracije Uputa: https:...
Tue, 11 Oct, 2022 at 1:08 PM
Osnovne informacije vezane uz primjenu novoga Zakona o javnoj nabavi
Postupci javne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama zakona kojim se regulira javna nabava, a koji je bio na sn...
Wed, 5 Apr, 2017 at 10:18 AM
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
A) NARUČITELJI - slanje poziva na dostavu inicijalnih ponuda 1. Naručitelji kreiraju novi postupak u EOJN-u odabrati pregovarački postupak bez pretho...
Thu, 8 Jun, 2017 at 9:10 AM
Dostavljanje statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2021. godinu – uputa za obveznike primjene ZJN 2016
UPUTA O SADRŽAJU I DOSTAVLJANJU GODIŠNJIH IZVJEŠĆA http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3750 KAKO ZAPOČETI SA UPISOM VRIJEDNOSTI? Nakon prijave u...
Thu, 13 Jan, 2022 at 3:01 PM
NUTS 2016 – Nova nomenklatura prostornih jedinica za statistiku u EOJN RH
Poštovani, zbog usklađivanja NUTS kôda sa dokumentacijom (shemama) Službenog lista EU (TED-a) došlo je do određenih promjena u NUTS kôdu koji se primjen...
Mon, 19 Jun, 2017 at 11:22 AM
Gdje naručitelji mogu preuzeti sve zaprimljene dokumente ponude (DON, prilozi DON, troškovnici, uvezi ponude i sl.)?
Preuzimanje dokumenata ponude U rubrici "Dokumenti" odaberite "Ponude" NOVO U EOJN RH (od 6. lipnja 2017.): Ukoliko ste zaprim...
Wed, 25 Apr, 2018 at 8:47 AM
Objavljivanje Odluke o poništenju nakon isteka roka za dostavu ponuda i Objavljivanje Rezultata postupka nabave
VAŽNA NAPOMENA: Iznimno u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje Odluku o poništenju dostavljate u procesu "Ostali dokumenti&q...
Thu, 8 Jun, 2017 at 9:28 AM
Objavljivanje Odluke o odabiru i Obavijesti o dodjeli ugovora
VAŽNA NAPOMENA: Iznimno u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje Odluku o odabiru dostavljate u procesu "Ostali dokumenti&quo...
Fri, 13 Sep, 2019 at 8:48 AM
Kriteriji za odabir ponude – ekonomski najpovoljnija ponuda
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ekonomski najpovoljnija...
Thu, 23 Mar, 2017 at 11:36 AM