Preduvjeti za elektroničku dostavu ponuda u EOJN RH:


Elektronička europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (e-ESPD) – NOVO od 18. travnja 2018.!


Otvoreni postupak


Pregovarački postupak bez prethodne objave


Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje


Ograničeni postupak


Dinamički sustav nabave