Objavljeni postupci javne nabave

Svi postupci javne nabave u RH objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ( https://eojn.nn.hr )


Preduvjeti za elektroničku dostavu ponuda

 • Besplatna registracija
 • Preuzimanje dokumenta u postupku ili stavljanje postupka u favorite
  • Preuzimanjem dokumentacije o nabavi, priloga ili stavljanjem postupka u favorite postupak ulazi na listu vama zanimljivih postupaka ("Ponuditelji" -> "Moji postupci") što je preduvjet za elektroničku dostavu ponuda
 • Računalo, internetski preglednik i pristup internetu


Preuzimanje cjelokupne dokumentacije o nabavi

 • Prijavite se u EOJN
 • Kliknite na "ZIP dokument" da biste preuzeli dokumentaciju o nabavi i sve priloge u postupku.
 • Preuzimanjem postupak ulazi na listu vama zanimljivih postupaka ("Ponuditelji" -> "Moji postupci").

 • Navedeno Vam omogućava elektroničku dostavu ponuda.


Elektronička dostava ponuda

NAPOMENE:

 • E-ponuda se sastoji od dokumenata ponude, troškovnika i Uveza ponude.
 • Uvez ponude
  • je pdf dokument kojeg pri kraju postupka pripreme e-ponude kreira sustav
  • sadrži reference na sve prethodno učitane dokumente ponude i troškovnik
  • sadrži ponudbeni list koji se automatski kreira na temelju upisanih podataka u koracima pripreme ponude
 • Svi dokumenti ponude, troškovnik i uvez ponude se kriptiraju prilikom učitavanja i nisu dostupni do isteka roka za dostavu ponuda. U procesu javnog otvaranja ponuda ovlašteni predstavnici naručitelja učitavaju ključeve koje su kreirali u pripremi postupka kojima dekriptiraju ponude i omogućavaju pregled dokumenata.


Proces predaje ponude

 • Nakon prijave u EOJN, u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Moji postupci".


 • Na ekranu će se prikazati svi postupci za koje ste iskazali interes, tj. za koje ste preuzeli dokumentaciju o nabavi, priloge ili stavili postupak u favorite.
 • Označite postupak za koji želite predati ponudu i kliknite na "Predaja ponude"


Predaja e-ponude

 • "Predajete li ponudu u ime Zajednice ponuditelja" – označite sa "Da" ili "Ne"
 • "Oznaka ponude" – ponuditelj proizvoljno određuje oznaku ponude


Osnovni podaci o ponudi

Unos osnovnih podataka o ponudi

 • "NUTS ponuditelja" – odaberite županiju sjedišta ponuditelja ili člana zajednice ponuditelja koji priprema ponudu


Predaja dokumenata ponude

Učitajte sve dokumente ponude osim ponudbenog lista, e-ESPD obrasca i troškovnika. Ponudbeni list se generira iz sustava i sastavni je dio dokumenta „Uveza ponude“. Troškovnik (troškovnici) se prilaže(u) u zasebnom koraku. Dokumenti ponude najčešće uključuju dokaze sposobnosti, tehnički dio ponude i razne priloge. Molimo da obratite pozornost na upute Naručitelja o obliku i sadržaju ponude ukoliko postoje.

Podržani formati: zip, doc, docx, xls, xlsx, rar, pdf, odt, fodt, ods, fods, html i htm.


 • "+ Dodaj novi dokument" – koristite za kreiranje forme namijenjene za učitavanje novog dokumenta ponude
 • "Učitaj" – koristite za učitavanje dokumenata ponude
 • "Izmijeni" – koristite za izmjenu učitanog dokumenta
 • "X" – brisanje dokumenta
Podaci ponude

NAPOMENA:

 • Ponavljanjem postupka dostave ponude koji je objašnjen u ovoj uputi EOJN RH omogućava dostavljanje ponude za svaku grupu posebno (nije omogućena dostava jedne ponude za više grupa predmeta nabave odnosno za svaku grupu predmeta nabave potrebno je dostaviti posebnu ponudu).
 • Ukoliko je postupak podijeljen na grupe predmeta nabave označite sa "Da" grupu za koju želite dostaviti ponudu.Unos cijena, troškovnika i podataka o podizvoditeljima

Cijena

 • "Cijena" – upišite cijenu bez PDVa
 • "Cijena (s PDV) – upišite cijenu sa PDVom
 • "Iznos PDV-a" izračunava sustav na temelju unešenih cijena sa i bez PDV-a

Troškovnik

 • Učitajte troškovnik
 • U slučaju da se za troškovnik koristi više dokumenata, potrebno je sve dokumente troškovnika komprimirati u jednu zip ili rar datoteku te priložiti na mjestu predviđenom za učitavanje troškovnika

Rok valjanosti ponude

 • U padajućem izborniku odaberite način unosa roka valjanosti te upišite vrijednost


Podizvoditelji

 • Ukoliko imate podizvoditelje kliknite na "Da" i upišite podatke
 • Ukoliko imate više podizvoditelja kliknite na „+“ kod polja „Puni naziv i adresa podizvoditelja:" te upišite podatke


Predaja ESPD odgovora


Kreiranje "Uveza ponude"

Uvez ponude je dokument (pdf) koji se generira iz sustava te sadrži sve podatke relevantne za predaju ponude na temelju upisanih informacija i datoteka. Uvezu ponude nije moguće mijenjati sadržaj i strukturu. Uvez ponude sadrži ponudbeni list. Uvez ponude sadrži XML vezu na dokumente ponude ukoliko su uploadani kao sastavni dijelovi cjelokupne ponude. Na taj način osigurana je konzistencija i integritet predane ponude.

 • Kliknite na "Kreiraj uvez ponude" i spremite dokument lokalno na računalo
 • Ukoliko je potrebno potpišite dokument naprednim elektroničkim potpisom


Učitavanje "Uveza ponude"

 • Ukoliko je potrebno dokument "Uveza ponude" potpišite naprednim elektroničkim potpisom lokalno na Vašem računalu
 • Učitajte "Uvez ponude"


 • Sustav upozorava na eventualne nepravilnosti "Uveza ponude"


NAPOMENA:

 • Važno je napomenuti da se u trenutku predaje ponude, uvez ponude kriptira mehanizmom koji je ugrađen u sustav te nije moguće ostvariti uvid u bilo koji element ponude, sve do procesa javnog otvaranja ponuda, gdje se pristigle ponude validiraju te potom pohranjuju u sustav. Drugim rječima, dok nije istekao rok za podnošenje ponude i započelo javno otvaranje, nije moguće dekriptirati odnosno omogućiti uvid u bilo koji dio ponude.


 • Ukoliko je sve u redu kliknite na "Spremi i dalje" i potvrdite da želite predati ponudu.
 • Ukoliko nije, izmijenite podatke, ponovno kreirajte "Uvez ponude" te ponovite postupak učitavanja i predaje.Potvrda o zaprimanju ponude

Potvrda o uspješnom slanju ponude odnosno zaprimanju naručitelja prikazuje se:

 • na Vašem ekranu,
 • na listi "Ponuditelji" -> "Ponude" – status ponude je "Zaprimljena" i
 • u "Ulaznoj pošti"
  • registrirane e-mail adrese i
  • Vašem sandučiću ("Ulazna pošta" -> "Moj sandučić") u sustavu.


VAŽNA NAPOMENA:

Molimo koristite jedan korisnički račun i jedan prozor/tab/karticu u Vašem internetskom pregledniku!

U EOJN RH nije dopušten rad (dostava ponuda/ZZS) u više prozora/tabova/kartica!


Ukoliko sam započeo dostavu ponude, a nisam završio, kako nastavljam sa unosom da ne moram sve od početka?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000027854-ukoliko-sam-zapo%C4%8Deo-dostavu-ponude-a-nisam-zavr%C5%A1io-kako-nastavljam-sa-unosom-da-ne-moram-sve-od-po%C4%8D


Ukoliko sam već predao ponudu, kako napraviti izmjenu/dopunu ili odustati od ponude?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000027856-ukoliko-sam-ve%C4%87-predao-ponudu-kako-napraviti-izmjenu-dopunu-ili-odustati-od-ponude-