Elektronička dostava (konačne) ponude

NAPOMENE:

 • E-ponuda se sastoji od dokumenata ponude, troškovnika i Uveza ponude.
 • Uvez ponude
  • je pdf dokument kojeg pri kraju postupka pripreme ponude kreira sustav
  • sadrži reference na sve prethodno učitane dokumente ponude i troškovnik
  • sadrži ponudbeni list koji se automatski kreira na temelju upisanih podataka u koracima pripreme ponude
 • Svi dokumenti ponude, troškovnik i uvez ponude se kriptiraju prilikom učitavanja i nisu dostupni do isteka roka za dostavu ponuda. U procesu otvaranja ponuda ovlašteni predstavnici naručitelja učitavaju ključeve koje su kreirali u pripremi postupka kojima dekriptiraju ponude i omogućavaju pregled dokumenata.


Vrste postupaka za koje je predviđena elektronička dostava konačne ponude:

 • Pregovarački postupak bez prethodne objave
 • Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje


VAŽNA NAPOMENA:

 • (Konačnu) ponudu dostavljaju natjecatelji koji su zaprimili poziv na dostavu ponuda.
 • Obavijest o pozivu poslana je korisnicima sposobnog natjecatelja na
  • e-mail adresu i
  • u ulaznu poštu u sustavu EOJN-a


Preuzimanje dokumenata poziva na dostavu (konačne) ponude

 • Nakon prijave u EOJN u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Moji postupci"
 • Označite postupak i kliknite na "Dokumenti u postupku"
 • Preuzmite dokumente (poziv na dostavu ponude, troškovnik, poziv na pregovaranje i sl.)Proces predaje (konačne) ponude

 • Nakon prijave u EOJN, u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Moji postupci".


 • Na ekranu će se prikazati svi postupci za koje ste izrazili interes, tj. za koje ste preuzeli dokumentaciju o nabavi, priloge ili stavili postupak u favorite.
 • Označite postupak za koji želite predati (konačnu) ponudu i kliknite na "Predaja ponude"


Predaja (konačne) ponude

 • "Oznaka ponude" – natjecatelj proizvoljno određuje oznaku ponude


Osnovni podaci o ponudi

 • "NUTS ponuditelja" – odaberite županiju sjedišta ponuditelja ili člana zajednice ponuditelja koji priprema komačnu ponudu


Predaja dokumenata (konačne) ponude

Učitajte sve dokumente ponude osim ponudbenog lista i troškovnika. Ponudbeni list se generira iz sustava i sastavni je dio dokumenta „Uveza ponude“. Troškovnik (troškovnici) se prilaže(u) u zasebnom koraku. Molimo da obratite pozornost na upute Naručitelja o obliku i sadržaju ponude ukoliko postoje.

Podržani formati: zip, doc, docx, xls, xlsx, rar, pdf, odt, fodt, ods, fods, html i htm.

 • "Učitaj" – koristite za učitavanje dokumenata ponude
 • "Izmijeni" – koristite za izmjenu učitanog dokumenta
 • "Dodaj" – koristite za dodavanje dokumenata
 • Brisanje dokumenata nije moguće. Koristite "izmijeni" za promjenu dokumenta. Alternativa brisanju je deaktiviracija/povlačenje dokumenta. Deaktiviran dokument EOJN ne šalje naručitelju. Status "Aktivan" je ujedno i gumb za deaktivaciju dokumenta. Ukoliko želite deaktivirati/povući dokument kliknite na gumb "Aktivan". Status deaktiviranog dokumenta je "Povučen". Ukoliko ga želite ponovno aktivirati kliknite na "Povučen".

 • Popis dokumenata koje dostavljate naručitelju kao dio ponude možete provjeriti u uvezu ponude kojeg kreirate u 4. koraku. Dakle, nazivi svih aktivnih dokumenata, sa statusom "Aktivan", prikazat će se na popisu dokumenata u uvezu ponude. Status aktivnog dokumenta je "Aktivan".Podaci ponude

NAPOMENA:

 • Ukoliko je postupak podijeljen na grupe predmeta nabave označite sa "Da" grupe ili grupu za koju(e) želite dostaviti ponudu.


Unos cijena, troškovnika i podataka o podizvoditeljima

Cijena

 • "Cijena" – upišite cijenu bez PDVa
 • "Cijena (s PDV) – upišite cijenu sa PDVom
 • "Iznos PDV-a" izračunava sustav na temelju unešenih cijena sa i bez PDV-a

Troškovnik

 • Učitajte troškovnik
 • Ukoliko je predmet podijeljen na grupe za svaku grupu predmeta nabave učitavate zaseban dokument troškovnika
 • U slučaju da se za troškovnik koristi više dokumenata, potrebno je sve dokumente troškovnika komprimirati u jednu zip ili rar datoteku te priložiti na mjestu predviđenom za učitavanje troškovnika

Rok valjanosti ponude

 • U padajućem izborniku odaberite način unosa roka valjanosti te upišite vrijednost


Podizvoditelji

 • Ukoliko imate podizvoditelje kliknite na "Da" i upišite podatke
 • Ukoliko imate više podizvoditelja kliknite na „+“ kod polja „Puni naziv i adresa podizvoditelja:" te upišite podatke


Kreiranje "Uveza ponude"

Uvez ponude je dokument (pdf) koji se generira iz sustava te sadrži sve podatke relevantne za predaju ponude na temlju upisanih informacija i datoteka. Uvezu ponude nije moguće mjenjati sadržaj i strukturu. Uvez ponude sadrži onoliko ponudbenih listova za koliko se grupa predmenta nabave predaje ponuda. Uvez ponude sadrži XML vezu na dokumente ponude ukoliko su uploadani kao sastavni dijelovi cjelokupne ponude. Na taj način osigurana je konzistencija i integritet predane ponude.

 • Kliknite na "Kreiraj uvez ponude" i spremite dokument lokalno na računalo
 • Ukoliko je potrebno potpišite dokument naprednim elektroničkim potpisom


Učitavanje "Uveza ponude"

 • Ukoliko je potrebno dokument "Uveza ponude" potpišite naprednim elektroničkim potpisom lokalno na Vašem računalu
 • Učitajte "Uvez ponude"


 • Sustav upozorava na eventualne nepravilnosti "Uveza ponude"


NAPOMENA:

 • Važno je napomenuti da se u trenutku predaje (konačne) ponude, uvez ponude kriptira mehanizmom koji je ugrađen u sustav te nije moguće ostvariti uvid u bilo koji element ponude, sve do procesa otvaranja ponuda, gdje se pristigle ponude validiraju te potom pohranjuju u sustav. Drugim rječima, dok nije istekao rok za podnošenje ponude i započelo otvaranje, nije moguće dekriptirati odnosno omogućiti uvid u bilo koji dio ponude.


 • Ukoliko je sve u redu kliknite na "Spremi i dalje" i potvrdite da želite predati ponudu.
 • Ukoliko nije, izmijenite podatke, ponovno kreirajte "Uvez ponude" te ponovite postupak učitavanja i predaje.


Potvrda o zaprimanju (konačne) ponude

Potvrda o uspješnom slanju ponude odnosno zaprimanju naručitelja prikazuje se:

 • na Vašem ekranu,
 • na listi "Ponuditelji" -> "Ponude" – status ponude je "Zaprimljena" i
 • u "Ulaznoj pošti"
  • registrirane e-mail adrese i
  • Vašem sandučiću ("Ulazna pošta" -> "Moj sandučić") u sustavu.


VAŽNA NAPOMENA:

Molimo koristite jedan korisnički račun i jedan prozor/tab/karticu u Vašem internetskom pregledniku!

U EOJN RH nije dopušten rad (dostava ponuda/ZZS) u više prozora/tabova/kartica!

Ukoliko sam započeo dostavu ponude, a nisam završio, kako nastavljam sa unosom da ne moram sve od početka?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000027854-ukoliko-sam-zapo%C4%8Deo-dostavu-ponude-a-nisam-zavr%C5%A1io-kako-nastavljam-sa-unosom-da-ne-moram-sve-od-po%C4%8D


Ukoliko sam već predao ponudu, kako napraviti izmjenu/dopunu ili odustati od ponude?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000027856-ukoliko-sam-ve%C4%87-predao-ponudu-kako-napraviti-izmjenu-dopunu-ili-odustati-od-ponude-