Elektronička dostava inicijalne ponude

NAPOMENE:

 • E-inicijalna ponuda se sastoji od dokumenata ponude, troškovnika, e-ESPD odgovora (ako su traženi) i Uveza inicijalne ponude.
 • Uvez inicijalne ponude
  • je pdf dokument kojeg pri kraju postupka pripreme inicijalne ponude kreira sustav
  • sadrži reference na sve prethodno učitane dokumente inicijalne ponude, troškovnik i e-ESPD odgovor (ako je učitan)
  • sadrži ponudbeni list koji se automatski kreira na temelju upisanih podataka u koracima pripreme inicijalne ponude
 • Svi dokumenti inicijalne ponude, troškovnik i uvez inicijalne ponude se kriptiraju prilikom učitavanja i nisu dostupni do isteka roka za dostavu inicijalnih ponuda. U procesu javnog otvaranja ponuda ovlašteni predstavnici naručitelja učitavaju ključeve koje su kreirali u pripremi postupka kojima dekriptiraju inicijalne ponude i omogućavaju pregled dokumenata.


Vrste postupaka za koje je predviđena elektronička dostava inicijalne ponude:

 • Pregovarački postupak bez prethodne objave
 • Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje


VAŽNA NAPOMENA:

 • Inicijalnu ponudu dostavljaju natjecatelji koji su zaprimili poziv na dostavu inicijalnih ponuda.
 • Obavijest o pozivu poslana je korisnicima sposobnog natjecatelja na
  • e-mail adresu i
  • u ulaznu poštu u sustavu EOJN RH


Preuzimanje dokumenata poziva na dostavu inicijalnih ponuda

 • Nakon prijave u EOJN RH u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Moji postupci"
 • Označite postupak i kliknite na "Dokumenti u postupku"
 • Preuzmite dokumente (dokumentaciju, troškovnik, poziv na pregovaranje i dr.)


Proces predaje inicijalne ponude

 • Nakon prijave u EOJN RH, u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Moji postupci".


 • Na ekranu će se prikazati svi postupci za koje ste iskazali interes, tj. za koje ste preuzeli dokumentaciju o nabavi, priloge ili stavili postupak u favorite.
 • Označite postupak za koji želite predati inicijalnu ponudu i kliknite na "Inic. ponuda"


Predaja inicijalne ponude

 • "Oznaka ponude" – natjecatelj proizvoljno određuje oznaku ponude


Osnovni podaci o ponudi

 • "NUTS ponuditelja" – odaberite županiju sjedišta ponuditelja ili člana zajednice ponuditelja koji priprema inicijalnu ponuda


Predaja dokumenata inicijalne ponude

Učitajte sve dokumente inicijalne ponude osim ponudbenog lista, troškovnika i e-ESPD odgovora (ako je tražen). Ponudbeni list se generira iz sustava i sastavni je dio dokumenta „Uveza inicijalne ponude“. Troškovnik (troškovnici) i e-ESPD odgovor se prilaže(u) u zasebnom koraku. Molimo da obratite pozornost na upute Naručitelja o obliku i sadržaju inicijalne ponude ukoliko postoje.

Podržani formati: zip, doc, docx, xls, xlsx, rar, pdf, odt, fodt, ods, fods, html i htm.

 • "+ Dodaj novi dokument" – koristite za kreiranje forme namijenjene za učitavanje novog dokumenta ponude
 • "Učitaj" – koristite za učitavanje dokumenata ponude
 • "Izmijeni" – koristite za izmjenu učitanog dokumenta
 • "X" – brisanje učitanog dokumenta


Predaja ESPD odgovora

U ovom koraku učitavate ESPD odgovor ako ga je naručitelj tražio u pozivu. Učitavanje tehnički nije obavezno. Dakle, ako naručitelj nije tražio dostavu ESPD odgovora, kliknite na "Spremi i dalje".

 • "+ Dodaj novi dokument" – koristite za kreiranje forme namijenjene za učitavanje ESPD odgovora
 • "Učitaj" – koristite za učitavanje ESPD odgovora
 • "Izmijeni" – koristite za izmjenu učitanog ESPD odgovora
 • "X" – brisanje učitanog ESPD odgovora


Podaci ponude

NAPOMENA:

 • Ukoliko je postupak podijeljen na grupe predmeta nabave označite sa "Da" grupe ili grupu za koju(e) želite dostaviti inicijalnu ponudu.


Unos cijena, troškovnika i podataka o podizvoditeljima

Cijena

 • "Cijena" – upišite cijenu bez PDVa
 • "Cijena (s PDV) – upišite cijenu sa PDVom
 • "Iznos PDV-a" izračunava sustav na temelju unešenih cijena sa i bez PDV-a

Troškovnik

 • Učitajte troškovnik
 • Ukoliko je predmet podijeljen na grupe za svaku grupu predmeta nabave učitavate zaseban dokument troškovnika
 • U slučaju da se za troškovnik koristi više dokumenata, potrebno je sve dokumente troškovnika komprimirati u jednu zip ili rar datoteku te priložiti na mjestu predviđenom za učitavanje troškovnika

Rok valjanosti ponude

 • U padajućem izborniku odaberite način unosa roka valjanosti te upišite vrijednost


Podizvoditelji

 • Ukoliko imate podizvoditelje kliknite na "Da" i upišite podatke
 • Ukoliko imate više podizvoditelja kliknite na „+“ kod polja „Puni naziv i adresa podizvoditelja:" te upišite podatke


Kreiranje "Uveza inicijalne ponude"

Uvez inicijalne ponude je dokument (pdf) koji se generira iz sustava te sadrži sve podatke relevantne za predaju inicijalne ponude na temlju upisanih informacija i datoteka. Uvezu inicijalne ponude nije moguće mjenjati sadržaj i strukturu. Uvez inicijalne ponude sadrži onoliko ponudbenih listova za koliko se grupa predmenta nabave predaje ponuda. Uvez inicijalne ponude sadrži XML vezu na dokumente ponude ukoliko su uploadani kao sastavni dijelovi cjelokupne inicijalne ponude. Na taj način osigurana je konzistencija i integritet predane inicijalne ponude.

 • Kliknite na "Kreiraj uvez ponude" i spremite dokument lokalno na računalo
 • Ukoliko je potrebno potpišite dokument naprednim elektroničkim potpisom


Učitavanje "Uveza ponude"

 • Ukoliko je potrebno dokument "Uveza ponude" potpišite naprednim elektroničkim potpisom lokalno na Vašem računalu
 • Učitajte "Uvez ponude"


 • Sustav upozorava na eventualne nepravilnosti "Uveza ponude"


NAPOMENA:

 • Važno je napomenuti da se u trenutku predaje inicijalne ponude, uvez inicijalne ponude kriptira mehanizmom koji je ugrađen u sustav te nije moguće ostvariti uvid u bilo koji element inicijalne ponude, sve do procesa otvaranja ponuda, gdje se pristigle inicijalne ponude validiraju te potom pohranjuju u sustav. Drugim riječima, dok nije istekao rok za podnošenje inicijalne ponude i započelo otvaranje, nije moguće dekriptirati odnosno omogućiti uvid u bilo koji dio inicijalne ponude.


 • Ukoliko je sve u redu kliknite na "Spremi i dalje" i potvrdite da želite predati inicijalnu ponudu.
 • Ukoliko nije, izmijenite podatke, ponovno kreirajte "Uvez ponude" te ponovite postupak učitavanja i predaje.


Potvrda o zaprimanju ponude

Potvrda o uspješnom slanju ponude odnosno zaprimanju naručitelja prikazuje se:

 • na Vašem ekranu,
 • na listi "Ponuditelji" -> "Inicijalne ponude" – status ponude je "Zaprimljena" i
 • u "Ulaznoj pošti"
  • registrirane e-mail adrese (obavijest se šalje mailom) i
  • Vašem sandučiću ("Ulazna pošta" -> "Moj sandučić") u sustavu.

Ukoliko sam započeo dostavu inicijalne ponude, a nisam završio, kako nastavljam sa unosom da ne moram sve od početka?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000028357--ukoliko-sam-zapo%C4%8Deo-dostavu-inicijalne-ponude-a-nisam-zavr%C5%A1io-kako-nastavljam-sa-unosom-da-ne-mora


Ukoliko sam već predao inicijalnu ponudu, kako napraviti izmjenu/dopunu ili odustati od inicijalne ponude?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000028358--ukoliko-sam-ve%C4%87-predao-inicijalnu-ponudu-kako-napraviti-izmjenu-dopunu-ili-odustati-od-inicijalne-p