Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka te može uključivati najbolji omjer između cijene i kvalitete, koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke, povezanih s predmetom nabave.


Naručitelji → priprema postupka


Prilikom objavljivanja postupaka javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, kriterij ekonomski najpovoljnije ponude definirate u koraku "4.1. Opis predmeta/grupa" te ga je moguće definirati u slijedećim opcijama:


1. Cijena kao jedini kriterij – dopušteno do 1. srpnja 2017.

 • odabirete da se radi o "cijeni" kao kriteriju
 • nije moguće odabrati ponder/opis za kriterij "cijene"


2. Kombinacija "Kriterija kvalitete i "Cijene"

 • odabirete koliko želite definirati "kriterija kvalitete"

 • upisujete opis kriterija i njegov ponder
  • za svaki definirani kriterij kvalitete → obavezan unos pondera
  • maksimalan broj znakova za unos kriterija kvalitete: 200 znakova 
  • maksimalan unos znakova za unos pondera tj. njegov opis: 20 znakova
 • omogućen unos pondera za kriterij cijene
  • maksimalan unos znakova za unos pondera tj. njegov opis: 20 znakova3. Kriterij troška kao jedini kriterij – dopušteno do 1. srpnja 2017.

 • odabirete da se radi o kriteriju troška
 • odabirete koliko želite definirati "kriterija troška"
 • za svaki definirani kriterij troška → obavezan unos pondera
  • maksimalan broj znakova za unos kriterija kvalitete: 200 znakova 
  • maksimalan unos znakova za unos pondera tj. njegov opis: 20 znakova


4. Kombinacija kriterija kvalitete i kriterija troška

 • odabirete koliko želite definirati "kriterija kvalitete"
 • upisujete opis kriterija i njegov ponder
  • za svaki definirani kriterij kvalitete → obavezan unos pondera
  • maksimalan broj znakova za unos kriterija kvalitete: 200 znakova 
  • maksimalan unos znakova za unos pondera tj. njegov opis: 20 znakova
 • odabirete koliko želite definirati "kriterija troška"
 • za svaki definirani kriterij troška → obavezan unos pondera
  • maksimalan broj znakova za unos kriterija kvalitete: 200 znakova 
  • maksimalan unos znakova za unos pondera tj. njegov opis: 20 znakovaNapomena: upit "Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu" → uvijek je označen NE i predstavlja opciju da se kriteriji moraju, osim što su definirani u dokumentaciji o nabavi, navesti i u obrascu "Obavijest o nadmetanju".Nakon što se objavi "Obavijest o nadmetanju" kriteriji su vidljivi u točki II.2.5) Kriteriji za dodjelu

primjerPonuditelji → predaja ponude


Prilikom predaje elektroničke ponude kroz Elektronički oglasnik javne nabave RH, vezano uz kriterij za dodjelu


1. Vrijednosti (opisi) zatraženih kriterija kvalitete predaju se kroz prilaganje dokumenta ponude u koraku "2. Predaja dokumenata ponude"

2. Cijena se unosi u u koraku  3.1.

Naručitelji → javno otvaranje ponuda


Na javnom otvaranju ponuda čitaju se samo dostavljene cijene ponude.

Ostali kriterij za odabir ponude ne čitaju se na javnom otvaranju.