Otvaranje inicijalnih ponuda

Preduvjeti za uspješnu provedbu otvaranja inicijalnih ponuda:

 • istek roka za dostavu inicijalnih ponuda,
 • dva (registrirana u EOJNu) ovlaštena predstavnika naručitelja (ili njihovi zamjenici ako su određeni) koji moraju imati pripremljene:
  • privatne ključeve,
  • korisničke podatke za prijavu,
  • računalo, internetski preglednik i pristup internetu.

NAPOMENE:

 • Svaki ovlašteni predstavnik naručitelja ili zamjenik koristi vlastiti korisnički račun i vlastiti privatni ključ kojeg je zaprimio na registriranu e-mail adresu.
 • U svakom postupku e‐nabave kreiraju se dva ključa koji pripadaju isključivo postupku u kojem su kreirani.
 • Gubitkom privatnog ključa nije moguće započeti proces javnog otvaranja ponuda, a time ni pregled poslanih inicijalnih ponuda.

Vrste postupaka za koje je predviđeno otvaranje inicijalnih ponuda:
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave
 • Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje


Nakon isteka roka za dostavu inicijalnih ponuda EOJN omogućava učitavanje ključeva

 • Nakon prijave jednog od dva ovlaštena predstavnika naručitelja (ili zamjenika ako je određen) u rubrici "Rad s postupkom" kliknite na "Otvaranje inicijalnih ponuda"


Učitavanje ključeva

Princip učitavanja ključeva je sljedeći:

 1. Prijavljuje se ovlašteni predstavnik naručitelja (ili njegov zamjenik ako je određen) i učitava vlastiti ključ nakon čega se odjavljuje
 2. Prijavljuje se drugi ovlašteni predstavnik naručitelja (ili njegov zamjenik ako je određen) i učitava vlastiti ključNAPOMENE:

 • Redoslijed prijavljivanja ovlaštenih predstavnika/zamjenika nije bitan.
 • Učitava se datoteka ključa. Datoteka ključa se ne smije modificirati.
 • Korisnik koji je učitao drugi ključ tehnički i provodi postupak otvaranja inicijalnih ponuda
 • Nakon što ste uspješno učitali ključeve, isti se pohranjuju na sustavu. Naknadnim ulaskom u proces otvaranja inicijalnih ponuda nije potrebno ponovno učitavati privatne ključeve.
 • Korisnici koji imaju pravo na postupak mogu pregledavati i preuzimati sve dokumente iz tog postupka.


 • Nakon uspješnog učitavanja drugog ključa kliknite na "Započni javno otvaranje inicijalnih ponuda"


Osnovi podaci

 • U ovom koraku upisujete ovlaštene predstavnike naručitelja i ponuditelja te ostalih prisutnih na otvaranju inicijalnih ponuda


Upisnik elektronički dostavljenih inicijalnih ponuda

 • Da biste ispisali Upisnik elektronički dostavljenih inicijalnih ponuda, u pdf ili doc formatu, kliknite na odgovarajuću ikonu


Provjera elektronički zaprimljenih ponuda

Provjera elektronički zaprimljenih inicijalnih ponuda koristi se kako bi se ustanovilo zadovoljavaju li dospjele inicijalne ponude sve standarde i pravila koji su definirani ZJN 2016.

Ako svi uvjeti nisu zadovoljeni, sustav će označiti uvjet koji nije zadovoljen.


NAPOMENE:

 • Sustav izvršava elektroničku provjeru nakon što kliknete na gumb "Provjeri elektroničke ponude".
 • Gumb za provjeru nalazi se na dnu stranice.


 • Kliknite na "Provjeri elektroničke ponude"


Sustav će označiti:

 • uvjete koji nisu zadovoljeni – crvenim minusom
 • uvjete koji su zadovoljeni – zelenom kvaćicom


 • Na slici je prikazan izgled jedne od elektroničkih inicijalnih ponuda nakon provedene elektroničke provjerePodaci o zaprimljenim inicijalnim ponudama

 • U navedenom koraku prikazane su sve dostavljene inicijalne ponude


 • U podkoracima "Podaci o svim ponudama" ispunite podatke o inicijalnim ponudama i preuzmite Uvez(e) ponude
 • Broj podkoraka je identičan broju poslanih inicijalnih ponuda
 • Čitate podatke ponude sa ekranskog prikaza ili
 • klknite na "Preuzmi" kako biste otvorili "Uvez inic. ponude" i pročitali podatke

NAPOMENA: Ponudbeni list je sastavni dio Uveza ponude


Završetak javnog otvaranja ponuda

 • Upišite podatke završetka otvaranja inicijalnih ponuda i kliknite na "Spremi i dalje"


Kreiranje Bilješke o otvaranju inicijalnih ponuda

 • Kreirajte predložak Bilješke o otvaranju inicijalnih ponuda
 • Preuzmite bilješku na "Preuzmi"
 • Skeniranu bilješniku koju planirate poslati sudionicima vratite u sustav na "Izmijeni"


Završili ste sa postupkom otvaranja inicijalnih ponuda.


Bilješku sa otaranja incijalnih ponuda možete proslijediti natjecateljima na isti način kao i Zapisnik o javnom otvaranju ponuda u otvorenom postupku javne nabave:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000027796-otvoreni-postupak-slanje-zapisnika-sa-javnog-otvaranja-ponuda


Preuzimanje cjelokupne inicijalne ponude

 • kliknite na "Preuzmi cjelokupnu ponudu/ZZS"