Pravna osnova:


GLAVA IV.
POSEBNI REŽIMI NABAVE

POGLAVLJE 1.
DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE


Dodjela ugovora za društvene i druge posebne usluge

Članak 323.

Ugovor o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge navedene u Prilogu X. ovoga Zakona čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od praga navedenog u članku 12. stavku 1. ovoga Zakona dodjeljuje se u skladu s ovim poglavljem Zakona.


Objava obavijesti

Članak 324.

(1) Javni naručitelj koji namjerava dodijeliti ugovor o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge obvezan je obavijest o nadmetanju, koja sadržava sve podatke iz Priloga V. dijela H ovoga Zakona, poslati na objavu u skladu s člancima 243. – 245. ovoga Zakona kao sredstvo poziva na nadmetanje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj nije obvezan objaviti poziv na nadmetanje ako su ispunjeni uvjeti za primjenu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.

(3) Javni naručitelj obvezan je poslati na objavu obavijest o dodjeli ugovora za društvene i druge posebne usluge koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela J ovoga Zakona u skladu s člancima
243. – 245. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

(4) Javni naručitelj može grupirati obavijesti iz stavka 3. ovoga članka i objavljivati ih tromjesečno te u tom slučaju grupirane obavijesti šalje na objavu u roku od 30 dana od završetka svakog kvartala.


Načela dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge

Članak 325.

(1) Javni naručitelj obvezan je pri dodjeli ugovora o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge poštovati načela javne nabave, a osobito načelo transparentnosti i jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima.

(2) Javni naručitelj može uzeti u obzir potrebu za osiguranjem kvalitete, neprekidnosti, dostupnosti, raspoloživosti i sveobuhvatnosti usluga, posebne potrebe različitih kategorija korisnika, uključujući skupine u nepovoljnom položaju i osjetljive skupine, sudjelovanje i osnaživanje korisnika te inovativnost.

(3) Javni naručitelj može odrediti da se pružatelj usluga bira na temelju ponude koja predstavlja najbolji omjer između cijene i kvalitete, uzimajući u obzir kriterije kvalitete i održivosti za društvene usluge.

(4) Minimalni rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda je 15 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

(5) Javni naručitelj nije obvezan koristiti osnove za isključenje.

(6) Sadržaj, način izrade, dostavu, postupak zaprimanja i druga bitna pitanja u vezi sa zahtjevom za sudjelovanje te ponudom pri dodjeli ugovora o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.


Rezervirani ugovori za određene usluge

Članak 326.

(1) Javni naručitelj može rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima javne nabave za nabavu zdravstvenih, društvenih i kulturnih usluga iz članka 323. ovoga Zakona koje su obuhvaćene CPV oznakama: 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 i 98133110-8 za organizacije koje ispunjavaju uvjete propisane stavkom 2. ovoga članka.

(2) Organizacija iz stavka 1. ovoga članka mora kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:

1. njezin je cilj obavljanje zadaće javnih usluga koje su povezane s pružanjem usluga iz stavka 1. ovoga članka

2. dobit se reinvestira radi ostvarenja cilja organizacije, a ako se dobit raspodjeljuje ili preraspodjeljuje, to bi se trebalo temeljiti na načelu sudjelovanja

3. upravljačke ili vlasničke strukture organizacije temelje se na vlasništvu zaposlenika ili načelu sudjelovanja ili zahtijevaju aktivno sudjelovanje zaposlenika, korisnika ili zainteresiranih strana, i

4. javni naručitelj tijekom prethodne tri godine nije dodijelio istoj organizaciji rezervirani ugovor za dotične usluge.

(3) Trajanje pojedinog rezerviranog ugovora za usluge iz stavka 1. ovoga članka ne može biti dulje od tri godine.

(4) U obavijesti o nadmetanju javni naručitelj mora naznačiti da je postupak javne nabave za nabavu zdravstvenih, društvenih i kulturnih usluga koje su obuhvaćene CPV oznakama iz stavka 1. ovoga članka rezerviran isključivo za organizacije koje ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka.


PRILOG X.

DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE

CPV oznaka
Opis
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [usluge pribavljanja osoba za pomoć u kućanstvu]; 79624000-4 [usluge pribavljanja osoblja za medicinsku njegu] i 79625000-1 [usluge pribavljanja medicinskog osoblja] od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem] i od 98513000-2 do 98514000-9 [usluge posredovanja za radnu snagu za kućanstva, usluge agencijskog osoblja za kućanstva, usluge uredskog osoblja za kućanstva, osoblje za rad na određeno vrijeme za kućanstva, usluge pomoći u kući i kućanske usluge]
Zdravstvene, društvene i povezane usluge
85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 [usluge uprave, obrane i socijalnog osiguranja], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja do 80660000-8; od 92000000-1 do 92700000-8
79950000-8 [usluge organiziranja izložbi, sajmova i kongresa], 79951000-5 [usluge organiziranja seminara], 79952000-2 [usluge organiziranja raznih događanja], 79952100-3 [usluge organiziranja kulturnih događanja], 79953000-9 [usluge organiziranja festivala], 79954000-6 [usluge organiziranja proslava], 79955000-3 [usluge organiziranja modnih revija], 79956000-0 [usluge organiziranja sajmova i izložbi]
Administrativne, društvene, obrazovne, zdravstvene usluge i usluge vezane uz kulturu
75300000-9
Usluge obveznog socijalnog osiguranja, osim ako se radi o negospodarskim uslugama od općeg interesa s obzirom na to da su države članice slobodne organizirati pružanje obveznih društvenih usluga ili drugih usluga kao usluge od općeg interesa ili kao negospodarske usluge od općeg interesa.
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
Usluge vezane uz naknade
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3
Druge usluge zajednice, društvene i osobne usluge, uključujući usluge sindikata, političkih organizacija, udruženja mladih i drugih organizacija s članstvom
98131000-0
Vjerske usluge
55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0 [55521000-8 usluge dostavljanja pripremljene hrane u privatna kućanstva, 55521100-9 usluge redovnog dovoženja hrane, 55521200-0 usluge dostave hrane]
55520000-1 usluge dostavljanja pripremljene hrane, 55522000-5 usluge dostavljanja pripremljene hrane za prijevozna poduzeća, 55523000-2 usluge dostavljanja pripremljene hrane za ostala poduzeća ili ustanove, 55524000-9 usluge dostavljanja pripremljene hrane u škole
55510000-8 usluge menze, 55511000-5 usluge menze i druge usluge restorana sa samoposluživanjem zatvorenog tipa, 55512000-2 usluge vođenja menze, 55523100-3 usluge školskih obroka
Hotelijerske i ugostiteljske usluge
79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5;
Pravne usluge, u mjeri u kojoj one nisu izuzete na temelju članka 29. stavka 1. točaka 5. – 9. ovoga Zakona
75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 to 75131000-3
Druge administrativne usluge i državne usluge
75200000-8 do 75231000-4
Pružanje usluga za zajednicu
75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 to 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9
Zatvorske usluge, usluge javne sigurnosti i spasilačke usluge, u mjeri u kojoj one nisu isključene na temelju članka 29. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona
79700000-1 do 79721000-4 [istražiteljske usluge i usluge u području sigurnosti, usluge u području sigurnosti, usluge nadzora alarmnih uređaja, čuvarske službe, usluge nadzora, usluge sustava praćenja, usluge potrage za bjeguncima, usluge patrolnih službi, usluge izdavanja identifikacijskih znački, istražiteljske usluge i usluge detektivskih agencija] 79722000-1[grafološke usluge], 79723000-8 [usluge analize otpada]
Istražiteljske usluge i usluge u području sigurnosti
98900000-2 [usluge koje pružaju ekstrateritorijalne organizacije i tijela] i 98910000-5 [usluge koje su svojstvene međunarodnim organizacijama i tijelima]
Međunarodne usluge
64000000-6 [poštanske i telekomunikacijske usluge], 64100000-7 [poštanske i kurirske usluge], 64110000-0 [poštanske usluge], 64111000-7 [poštanske usluge vezane uz dnevni tisak i časopise], 64112000-4 [poštanske usluge vezane uz pisma], 64113000-1 [poštanske usluge vezane uz pakete], 64114000-8 [poštanske šalterske usluge], 64115000-5 [iznajmljivanje poštanskog sandučića], 64116000-2 [usluge podizanja na pošti], 64122000-7 [unutarnje uredske poštanske i dostavljačke usluge]
Poštanske usluge
50116510-9 [usluge protektiranja guma], 71550000-8 [kovačke usluge]
Razne uslugeVAŽNE NAPOMENE:

 • Kod nabave društvenih i drugih posebnih usluga sukladno ZJN 2016. provodite jedan od sljedećih postupaka:
  • Otvoreni postupak
  • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
  • Ograničeni postupak
  • Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje/Natjecateljski postupak uz pregovore
  • Izuzeća (dodjela ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje)
 • Princip objavljivanja obavijesti ovisi o odabranom postupku
 • Obavijest se objavljuje u standardnom obrascu:
 • Bez obzira na odabrani postupak i fazu postupka (npr. u otvorenom postupku – slanje poziva na nadmetanje ili objavljivanje rezultata postupka nabave) informacije se objavljuju isključivo u standardnom obrascu 21 ili 22.
 • Princip objavljivanja društvenih usluga u EOJN RH u odnosu na "klasične" postupke javne nabave bitno se ne razlikuje.

Kreiranje novog postupka

 • U izborniku "Postupci JN" odaberite "Novi postupak ZJN 2016"


Osnovni parametri

Nabava društvenih i drugih posebnih usluga

 • Odaberite "Da"

Vrsta postupka

 • Odaberite postupak javne nabave u kojem provodite nabavu društvenih i drugih posebnih usluga:
  • Otvoreni
  • Pregovarački bez prethodne objave
  • Ograničeni
  • Pregovarački uz prethodnu objavu
  • Izuzeća

VAŽNA NAPOMENA: Nije moguće naknadno ispravljati osnovne parametre osim procijenjene vrijednosti!


VAŽNE NAPOMENE ZA NARUČITELJE:


VAŽNE NAPOMENE ZA PONUDITELJE: