Javno otvaranje ponuda

Preduvjeti za uspješnu provedbu javnog otvaranja ponuda:

 • istek roka za dostavu ponuda,
 • dva (registrirana u EOJNu) ovlaštena predstavnika naručitelja (ili njihovi zamjenici ako su određeni) koji moraju imati pripremljene:
  • privatne ključeve,
  • korisničke podatke za prijavu,
  • računalo, internetski preglednik i pristup internetu.

NAPOMENE:

 • Svaki ovlašteni predstavnik naručitelja ili zamjenik koristi vlastiti korisnički račun i vlastiti privatni ključ kojeg je zaprimio na registriranu e-mail adresu.
 • U svakom postupku e‐nabave kreiraju se dva ključa koji pripadaju isključivo postupku u kojem su kreirani.
 • Gubitkom privatnog ključa nije moguće započeti proces javnog otvaranja ponuda, a time ni pregled poslanih ponuda.


Otvaranje ponuda

Nakon isteka roka za dostavu ponuda EOJN omogućava učitavanje ključeva

 • Nakon prijave jednog od dva ovlaštena predstavnika naručitelja (ili zamjenika ako je određen) u rubrici "Rad s postupkom" kliknite na "Otvaranje ponuda"Učitavanje ključeva

Princip učitavanja ključeva je sljedeći:

 1. Prijavljuje se ovlašteni predstavnik naručitelja (ili njegov zamjenik ako je određen) i učitava vlastiti ključ nakon čega se odjavljuje (proces "Otvaranje ponuda")
 2. Prijavljuje se drugi ovlašteni predstavnik naručitelja (ili njegov zamjenik ako je određen) i učitava vlastiti ključ (proces "Otvaranje ponuda")NAPOMENE:

 • Redoslijed prijavljivanja ovlaštenih predstavnika/zamjenika nije bitan.
 • Učitava se datoteka ključa. Datoteka ključa se ne smije modificirati.
 • Korisnik koji je učitao drugi ključ tehnički i provodi postupak javnog otvaranja ponuda
 • Nakon što ste uspješno učitali ključeve, isti se pohranjuju na sustavu. Naknadnim ulaskom u proces otvaranja ponuda nije potrebno ponovno učitavati privatne ključeve.
 • Korisnici koji imaju pravo na postupak mogu pregledavati i preuzimati sve dokumente iz tog postupka.


 • Nakon uspješnog učitavanja drugog ključa kliknite na "Započni javno otvaranje ponuda"


Osnovi podaci

 • U ovom koraku upisujete ovlaštene predstavnike naručitelja i ponuditelja te ostalih prisutnih na javnom otvaranju ponudaUpisnik elektronički dostavljenih ponuda

 • Da biste ispisali Upisnik elektronički dostavljenih ponuda, u pdf ili doc formatu, kliknite na odgovarajuću ikonu


Provjera elektronički zaprimljenih ponuda

Provjera elektroničkih ponuda koristi se kako bi se ustanovilo zadovoljavaju li dospjele ponude sve standarde i pravila koji su definirani ZJN 2016.

Ako svi uvjeti nisu zadovoljeni, sustav će označiti uvjet koji nije zadovoljen.


NAPOMENE:

 • Sustav izvršava elektroničku provjeru nakon što kliknete na gumb "Provjeri elektroničke ponude".
 • Gumb za provjeru nalazi se na dnu stranice.


 • Kliknite na "Provjeri elektroničke ponude"


Sustav će označiti:

 • uvjete koji nisu zadovoljeni – crvenim minusom
 • uvjete koji su zadovoljeni – zelenom kvaćicom


 • Na slici je prikazan izgled jedne od elektroničkih ponuda nakon provedene elektroničke provjere


Podaci o zaprimljenim ponudama

 • U navedenom koraku prikazane su sve dostavljene e-ponude


 • U podkoracima "Podaci o svim ponudama" ispunite podatke o ponudama i preuzmite Uvez(e) ponude
 • Broj podkoraka je identičan broju poslanih ponuda
 • Čitate podatke ponude sa ekranskog prikaza ili
 • klknite na "Preuzmi" kako biste otvorili "Uvez ponude" i pročitali podatke

NAPOMENA: Ponudbeni list je sastavni dio Uveza ponude


Završetak javnog otvaranja ponuda

 • Upišite podatke završetka javnog otvaranja ponuda i kliknite na "Spremi i dalje"


Zapisnik s javnog otvaranja – inicijalna verzija

 • Kreirajte inicijalnu verziju Zapisnika
 • Preuzmite word dokument inicijalne verzije Zapisnika

NAPOMENA: Inicijalnu verziju Zapisnika možete prilagoditi te u sljedećem koraku javno objaviti


Završetak javnog otvaranja ponuda

U ovom koraku javno objavljujete ažurirani Zapisnik o otvaranju ponuda.


Kako javno objaviti Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i prilog(e) Zapisniku u postupku javnog otvaranja ponuda?

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000035213-kako-javno-objaviti-zapisnik-o-javnom-otvaranju-ponuda-i-prilog-e-zapisniku-u-postupku-javnog-otvara


Završili ste sa postupkom javnog otvaranja ponuda.


Uputu kako poslati Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda sudionicima možete pročitati na sljedećoj poveznici:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000027796-otvoreni-postupak-slanje-zapisnika-sa-javnog-otvaranja-ponuda


Preuzimanje cjelokupne ponude

 • kliknite na "Preuzmi cjelokupnu ponudu/ZZS"