Tromjesečne objave sklopljenih ugovora

Sukladno čl. 248. st. 2. ZJN 2016. Javni naručitelj obvezan je na tromjesečnoj osnovi poslati na objavu grupirane obavijesti o dodjeli ugovora za sklopljene ugovore na temelju pojedinog okvirnog sporazuma u roku od 30 dana od dana završetka svakog tromjesečja.


Tromjesečne objave sklopljenih ugovora predstavljaju objavu ugovora koji su sklopljeni temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma. 


Primjer 1. – jednogodišnji ugovor koji se sklapa temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma.

Objavljujete jednu »Obavijest o dodijeli ugovora« (tromjesečna evidencija ugovora). Objavljujete (upisujete) vrijednost jednogodišnjeg ugovora.

U registru ugovora ažurirate ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om. Primjer 2. – ako se sklapa više ugovora/narudžbenica tijekom jednog kvartala.

Kvartalno objavljujete »Obavijest o dodijeli ugovora« (tromjesečna evidencija ugovora). Objavljujete (upisujete) zbrojene vrijednosti ugovora/narudžbenica.

U registru ugovora kreira se jedan zapis za svaku objavu »Obavijesti o dodijeli ugovora«. Ažurirate ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om za sve ugovore/narudžbenice koji su obuhvaćeni navedenom tromjesečnom evidencijom ugovora.Uvod

Članak je podijeljen na dva dijela:

 1. Priprema i objavljivanje obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma
  • evidentiranje podataka u ugovoru/narudžbenica
  • objavljivanje evidentiranih podataka o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama u standardnom obrascu "Obavijest o dodjeli ugovora/Rezultati postupka nabave"
 2. Navigacija
  • kako se vratiti u prethodno započeti postupak pripreme ili objavljivanja obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma na tromjesečnoj osnovi


1. Priprema i objavljivanje obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma

 • U rubrici "Sklapanje ugovora po O.S./DPS" odaberite "Tromjesečne objave ugovora"
 • Kliknite na "Nova tromjesečna objava ugovora"


Postupak – tromjesečna evidencija ugovora

NAPOMENE:

 • Nakon što ste kliknuli na "Nova tromjesečna objava ugovora" EOJN RH, u postupku javne nabave, kreira "podpostupak" tromjesečne evidencije ugovora.
 • Na sljedećoj slici je prikazan "podpostupak" tromjesečne evidencije ugovora


 • Da biste evidentirali ugovore/narudžbenice sklopljene temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma u rubrici "Rad s postupkom" odaberite "Priprema postupka"


Osnovni podaci


Ponude

 • Odaberite ponuditelja s kojim ste sklopili ugovor temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma odnosno objavljujete obavijest o dodjeli ugovora temeljem okvirnog sporazuma.


Unos vrijednosti ugovora sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma/DPS

 • Upišite cijenu bez i sa izraženim PDV-om u polja "Cijena" i "Cijena(s PDV)"

NAPOMENA: Ukoliko objavljujete zbrojenu vrijednost ugovora/narudžbenica potrebno je upisati ukupnu (kumulativnu) cijenu za sve ugovore/narudžbenice. (Ne upisujete vrijednosti okvirnog sporazuma.)

Primjer 1. – jednogodišnji ugovor koji se sklapa temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma.

Objavljujete jednu »Obavijest o dodijeli ugovora« (tromjesečna evidencija ugovora). Objavljujete (upisujete) vrijednost jednogodišnjeg ugovora.

U registru ugovora ažurirate ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om. Primjer 2. – ako se sklapa više ugovora/narudžbenica tijekom jednog kvartala.

Kvartalno objavljujete »Obavijest o dodijeli ugovora« (tromjesečna evidencija ugovora). Objavljujete (upisujete) zbrojene vrijednosti ugovora/narudžbenica.

U registru ugovora kreira se jedan zapis za svaku objavu »Obavijesti o dodijeli ugovora«. Ažurirate ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om za sve ugovore/narudžbenice koji su obuhvaćeni navedenom tromjesečnom evidencijom ugovora.


Odabir

 • Da biste označili odabranog ponuditelja stavite kvačicu na polje "Odabir"


Podaci sklapanja ugovora

NAPOMENA: Ukoliko objavljujete zbrojenu vrijednost ugovora/narudžbenica potrebno je upisati jedan datum sklapanja ugovora za sve ugovora/narudžbenice odnosno upišite datum sklapanja ugovora zadnjeg ugovora/narudžbenice.


Ugovori

 • U polje "Ugovor" upišite oznaku ugovora sklopljenog temeljem okvirnog sporazuma
 • Upišite konačnu ukupnu vrijednost ugovora i stopu PDV-a

NAPOMENA: Ukoliko objavljujete zbrojenu vrijednost ugovora/narudžbenica potrebno je upisati jednu oznaku ugovora za sve ugovore/narudžbenice. Oznaku ugovora određuje naručitelj.


 • Upišite rok na koji je ugovor sklopljen. Svrha je da se podatak automatski ispisuje u registru ugovora odnosno da ga ne morate ručno ažurirati.


Kreiranje, pregled i slanje obavijesti o dodjeli ugovora

 1. Kreirajte obavijest o dodjeli ugovora
 2. Pregledajte ispravnost unesenih podataka. Naglasak je na Odjeljku V. na poljima: ugovaratelj, broj, vrijednost i datum sklapanja ugovora
 3. "Pošalji na objavu" – pošaljite na objavu


Potvrda o uspješnom slanju
2. Navigacija

NAPOMENA:

 • U prvom dijelu (točka 1.) članka opisan je postupak evidencije i objavljivanja ugovora u EOJN RH.
 • U drugom dijelu (tročka 2. Navigacija) opisan je postupak kako se vratiti u 
  • prethodno započeti postupak pripreme odnosno postupak objavljivanja obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma na tromjesečnoj osnovi (točka 1.)


Nakon što ste otvorili željeni postupak javne nabave

 • U rubrici "Sklapanje ugovora po O.S./DPS" odaberite "Tromjesečna objava ugovora"


 • Da biste se vratili u već kreirani "podpostupak" tromjesečnog sklapanja ugovora temeljem okvirnog sporazuma kliknite na ikonu 


 1. Da biste se vratili u proces i nastavili sa evidencijom odnosno objavljivanjem obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma na tromjesečnoj osnovi
  • Kliknite na "Priprema postupka" 
 2. Ukoliko se želite vratiti na "osnovni postupak" (okvirni sporazum) kliknite na naziv predmeta nabave (poveznica/link)
  • u našem primjeru tekst poveznice je plave boje – "Tromjesečni ugovori"