U članku je objašnjeno na koji način, nakon isteka roka za dostavu inicijalnih ponuda, naručitelj šalje poziv na izmjenu ili upotpunjavanje inicijalne ponude tijekom pregovaranja.


Vrste postupaka:

 • Natjecateljski postupak uz pregovore
 • Natjecateljski dijalog


Vrste dokumenata:

 • Poziv na izmjenu ili nadopunu inic. ponude tijekom pregovaranja/dijaloga
 • Bilješka sa pregovaranja
 • Obavijest o isključenju/odbijanju inicijalne ponude/rješenja
 • Obavijest o zaključenju pregovora/dijaloga


Slanje dokumenta

 • U rubrici "Dokumenti" odaberite "Pregovaranje/Dijalog" i kliknite na "+ Dodaj novi dokument"


 • U padajućem izborniku odaberite vrstu dokumenta i kliknite na "Dodaj"
 • Na primjeru je prikazan postupak slanja poziva na izmjenu ili nadopunu inic. ponude tijekom pregovaranja/dijaloga


 • Učitajte dokument koji ste prethodno pripremili lokalno na računalu

NAPOMENA: Dokument nije moguće brisati nakon slanja ponuditelju.

 • Provjerite jeste li učitali željeni dokument
 • Kliknite na "Slanje"...


 • Označite kvačicom ponuditelja kojem želite poslati dokument
 • Kliknite na "Pošalji"


 • Na slici je prikazan indikator (zelena kvačica) koja označava da je dokument uspješno poslan


Odmah nakon slanja EOJN šalje obavijest ponuditelju:

 • U sandučić u EOJNu i
 • Na registriranu e-mail adresu korisnika koji je poslao inicijalnu ponudu


 • Na slici je prikazan indikator (dvije zelene kvačice) koje označavaju da je natjecatelj preuzeo dokument


Zaprimanje odgovora

 • Naručitelj zaprima notifikaciju
  • U sandučić u EOJNu i
  • Na registriranu e-mail adresu korisnika koji imaju pravo na navedeni postupak (ovlašteni predstavnici naručitelja i zamjenici ako su određeni)


Preuzimanje dokumenata

 • U rubrici "Dokumenti" odaberite "Pregovaranje/dijalog"
 • Kliknite na "Preuzmi"