• Središnjem tijelu javne nabave omogućen je prijenos prava na sklapanje ugovora na drugog naručitelja
  • Navedena akcija omogućava drugom naručitelju
    • Objaviti obavijest o dodjeli ugovora kojeg je sklopio na temelju okvirnog sporazuma (sa jednim ili više gospodarskih subjekata) ili dinamičkog sustava nabave ili
    • Provesti "mininadmetanje" ukoliko je naručitelj u dokumentaciji o nabavi i pripremi postupka predvidio navedenu mogućnost.

  • Koristite opciju "Dodaj" za dodavanje korisnika koji se nalazi u organizaciji na koju želite prenijeti prava na postupa.
  • Nakon dodavanja korisnika potrebno je kliknuti na "Spremi" nakon čega će korisniku biti omogućen unos ugovora koji je sklopio temeljem okvirnog sporazuma/dinamičkog sustava nabave.


PREDUVJETI ZA PRIJENOS PRAVA:

  • Pravo je moguće prenijeti u postupcima koji su pokrenuti sukladno ZJN 2016.
  • U pripremi postupka neophodno je označiti da ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu.
  • Od 8. ožujka 2018. godine omogućen je i prijenos prava na druge naručitelje u slučaju zajedničke nabave.