Uvođenje eura

  • EUR je obavezna valuta za sve postupke u kojima je rok za dostavu (inicijalne) ponude ili zahtjeva za sudjelovanje u 2023. godini
  • Registar ugovora – prikaz valuta HRK i EUR u javno objavljenim registrima ugovora naručitelja
  • Predložak plana nabave za 2023. godinu – procijenjena vrijednost nabave izražava se u valuti EUR


E-ŽALBA


Pravna osnova – izmjene sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/22)

Podnošenje žalbe na postupak javne nabave:

  • Postupak javne nabave po ZJN 2016
  • Postupak javne nabave u području obrane i sigurnosti
  • Postupak javne nabave po Zakonu o obnovi
  • Postupak javne nabave s ciljem provedbe projekta JPP

Podnošenje žalbe na postupak dodjele koncesije:

Podnošenje žalbe u ostalim slučajevima: