Sadržaj:

1. Uvod

2. Postupak elektroničke dostave žalbe na postupak prema Zakonu o koncesijama1. Uvod

 • Osnovne informacije
  • Od 11. listopada 2022. pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave žalba se MORA dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH
  • Žalba koja nije dostavljena DKOMu putem EOJN RH sustava odbacit će se
  • Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana
  • Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte
 • Potrebni tehnički preduvjeti

  • Računalo i pristup internetu

  • Internetski preglednik novijeg datuma (Mozilla Firefox v.30+, Chrome v.30+ ili Internet explorer v.10+)

 • Ostali preduvjeti
  • Žalitelj mora biti registriran u EOJN RH i zainteresiran za postupak za koji planira dostaviti žalbu.
  • Stranka u žalbenom postupku može na način propisan posebnim zakonom ovlastiti drugu osobu (opunomoćenik) da u njezino ime i za njezin račun popunjava i podnosi podneske u elektroničkom obliku. U navedenom slučaju opunomoćenik mora biti registriran u EOJN RH i zainteresiran za postupak za koji se planira dostaviti žalba.


2. Postupak elektroničke dostave žalbe na postupak prema Zakonu o koncesijama

 • Nakon prijave u EOJN RH, u izborniku "PONUDITELJI" odaberite "Nova žalba".
 • Na ekranu će se prikazati koraci sa poljima koje je potrebno popuniti, učitati dokumente te u konačnici kreirati i dostaviti žalbu elektroničkim sredstvima komunikacije


Podaci o vrsti postupka

 • U padajućem izborniku odaberite da izjavljujete žalbu u vezi sa davanjem koncesije
 • Za kretanje po koracima koristite navigaciju EOJN RH ("Dalje", "Spremi i dalje" i "Natrag")


Osnovi podaci

 • Koristite povećalo za odabir koncesije na koju izjavljujete žalbu
 • Oznaku žalitelj proizvoljno određuje
 • Označite dostavljate li žalbu kao opunomoćenik i da li se žalba dostavlja u ime zajednice ponuditelja

Osnovni podaci o žalitelju

 • Podaci o žalitelju automatski se popunjavaju podacima iz EOJN RH.
 • Na prvoj slici je prikazana forma ukoliko dostavljate žalbu samostalno (bez opunomoćenika). Omogućena Vam je izmjena odgovorne osobe za zastupanje.


 • Na drugoj slici je prikazana forma ukoliko podnosite žalbu kao opunomoćenik. Omogućena je izmjena podataka o žalitelju. Podaci o opunomoćeniku automatski se popunjavaju odgovarajućim podacima iz EOJN RH.


Prilaganje punomoći

 • Dokument punomoći prilažete samo ukoliko ste ovlašteni da u ime žalitelja i za njezin račun popunjavate i podnosite podneske u elektroničkom obliku


Sažeci žalbenih navoda

 • Žalba (predmet žalbe) birate u padajućem izborniku


 • Možete upisati više žalbenih naloga. Preporuka je svaki žalbeni navod upisati zasebno (opcija "Dodaj"). Upisujete sažetak žalbenih navoda.


Prilog žalbi – dokumenti žalbe

 • U ovom koraku učitavate dokumente koje dostavljate kao prilog žalbi


Zahtjevi

 • Moguće je unijeti više žalbenih zahtjeva. Dodatni žalbeni zahtjev sa obrazloženjem otvarate na "Dodaj"


Prilaganje dokaza o uplati

 • U ovom koraku učitavate dokaz o izvršenoj uplati žalbenog postupka


Kreiranje i dostava žalbe

 1. Kreirajte dokument elektroničke žalbe
 2. Preuzmite dokument elektroničke žalbe
 3. Kliknite na "Spremi i dalje"

 • Ukoliko je sve u redu potvrdite dostavu elektroničke žalbe
 • Odabirom opcije "Da", elektronička žalba bit će zaprimljena na EOJN RH, davatelj koncesije i DKOM bit će obavješteni o dostavljenoj elektroničkoj žalbi te će istu moći preuzeti
 • Potvrdu o uspješnom slanju EOJN RH šalje korisniku na registriranu e-mail adresu i u sandučić u EOJN RH.