Sadržaj

 1. Pravna osnova
 2. Dostava žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije u EOJN RH
 3. Pregled i status žalbi
 4. Komunikacija naručitelja i DKOM-a
 5. Komunikacija žalitelja i DKOM-a
 6. Odustajanje od žalbe

1. Pravna osnova

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2338.html


Od 24. studenog 2021.

Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/21)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_126_2146.html


Od 11. listopada 2022.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 114/22) - NOVO!

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1740.html2. Dostava žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije u EOJN RH

Uvod

 • Osnovne informacije
  • Članak je namijenjen naručiteljima/davateljima koncesija i gospodarskim subjektima (žaliteljima/opunomoćenicima/odabranim ponuditeljima)
  • Od 11. listopada 2022. pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave žalba se MORA dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH
  • Žalba koja nije dostavljena DKOMu putem EOJN RH sustava odbacit će se
  • Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana
  • Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte
  • U slučaju dostave žalbe na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu naručitelj mora samostalno objaviti informaciju o izjavljenoj žalbi u EOJN RH
 • Potrebni tehnički preduvjeti

  • Računalo i pristup internetu

  • Internetski preglednik novijeg datuma (Mozilla Firefox v.30+, Chrome v.30+ ili Internet explorer v.10+)

 • Ostali preduvjeti
  • Žalitelj mora biti registriran u EOJN RH i zainteresiran za postupak za koji planira dostaviti žalbu.
  • Stranka u žalbenom postupku može na način propisan posebnim zakonom ovlastiti drugu osobu (opunomoćenik) da u njezino ime i za njezin račun popunjava i podnosi podneske u elektroničkom obliku. U navedenom slučaju opunomoćenik mora biti registriran u EOJN RH i zainteresiran za postupak za koji se planira dostaviti žalba.

Omogućeno je podnošenje žalbe:

    na postupak javne nabave:

 • Postupak javne nabave po ZJN 2016
 • Postupak javne nabave u području obrane i sigurnosti
 • Postupak javne nabave po Zakonu o obnovi
 • Postupak javne nabave s ciljem provedbe projekta JPP

    na postupak dodjele koncesije:

 • Postupak dodjele koncesije prema Zakonu o koncesijama
 • Postupak dodjele koncesije s ciljem provedbe projekta JPP

    u ostalim slučajevima:

 • Postupak nabave koji nije proveden na EOJN RH, a trebao je biti
 • Ostali postupci sklapanja ugovora kada žalitelj smatra upitnu zakonitost sklapanja ugovora


Postupak elektroničke dostave žalbe na postupak javne nabave

 • Nakon prijave u EOJN RH, u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Moji postupci".


 • Na ekranu će se prikazati svi postupci za koje ste iskazali interes, odnosno preuzeli dokumentaciju o nabavi ili stavili postupak u favorite
 • Označite postupak za koji želite elektronički dostaviti žalbu i kliknite na "Žalba"


Podaci o vrsti postupka

 • Na ekranu će se prikazati koraci sa poljima koje je potrebno popuniti, učitati dokumente te u konačnici kreirati i dostaviti žalbu elektroničkim sredstvima komunikacije
 • Za kretanje po koracima koristite navigaciju EOJN RH ("Dalje", "Spremi i dalje" i "Natrag")


Osnovni podaci

 • Označite dostavljate li žalbu kao opunomoćenik i da li se žalba dostavlja u ime zajednice ponuditelja.
 • Žalitelj proizvoljno određuje oznaku žalbe.


Osnovni podaci o žalitelju

 • Podaci o žalitelju automatski se popunjavaju podacima iz EOJN RH.
 • Na prvoj slici je prikazana forma ukoliko dostavljate žalbu samostalno (bez opunomoćenika). Omogućena Vam je izmjena odgovorne osobe za zastupanje. • Na drugoj slici je prikazana forma ukoliko podnosite žalbu kao opunomoćenik. Omogućena je izmjena podataka o žalitelju. Podaci o opunomoćeniku automatski se popunjavaju odgovarajućim podacima iz EOJN RH.
Prilaganje punomoći

 • Dokument punomoći prilažete samo ukoliko ste ovlašteni da u ime žalitelja i za njezin račun popunjavate i podnosite podneske u elektroničkom obliku.Sažeci žalbenih navoda

 • Žalba (predmet žalbe) birate u padajućem izborniku


 • U slučaju žalbe u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda obavezno birate grupu na koju se žalite ako je primjenjivo.
 • Možete upisati više žalbenih naloga. Preporuka je svaki žalbeni navod upisati zasebno. Upisujete sažetak žalbenih navoda.


 • U ostalim slučajevima žalbe (npr. u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi) forma izgleda kako je prikazano na slici.
 • Možete upisati više žalbenih naloga. Preporuka je svaki žalbeni navod upisati zasebno (opcija "Dodaj"). Upisujete sažetak žalbenih navoda.Prilozi žalbi

 • U ovom koraku učitavate dokumente koje dostavljate kao prilog žalbi


Zahtjevi

 • Moguće je unijeti više žalbenih zahtjeva. Dodatni žalbeni zahtjev sa obrazloženjem otvarate na "Dodaj"


Prilaganje dokaza o uplati

 • U ovom koraku učitavate dokaz o izvršenoj uplati žalbenog postupka


Kreiranje i dostava žalbe

 1. Kreirajte dokument elektroničke žalbe
 2. Preuzmite dokument elektroničke žalbe
 3. Kliknite na "Spremi i dalje"


 • Ukoliko je sve u redu potvrdite dostavu elektroničke žalbe
 • Odabirom opcije "Da", elektronička žalba bit će zaprimljena na EOJN RH, naručitelj i DKOM bit će obavješteni o dostavljenoj elektroničkoj žalbi te će istu moći preuzeti
 • Potvrdu o uspješnom slanju EOJN RH šalje korisniku na registriranu e-mail adresu i u sandučić u EOJN RH.3. Pregled i status žalbi

 • Žalitelj (ili opunomoćenik) i treća strana (odabrani ponuditelj) ako je primjenjivo popis svih kreiranih žalbi i njihove statuse slanja mogu pronaći u izborniku "PONUDITELJI" -> "Žalbe korisnika (moje)"


 • Naručitelj preuzima dokument žalbe u rubrici "Dokumenti" -> "Žalbe" ili


 • Naručitelj popis svih postupaka na koje je izjavljena žalba, njihove statuse, dokumente žalbe i ostale detalje (opcija "Detalji") može pronaći u izborniku POSTUPCI JN -> "E-žalbe naručitelja" – od 11. listopada 2022.

4. Komunikacija naručitelja i DKOM-a


Naručitelj za komunikaciju sa DKOM-om koristi proces "Žalbeni postupak".

 • U rubrici "Rad s postupkom" odaberite "Žalbeni postupak"


 • Koristite "Dodaj novi dokument" za dostavu dokumenata (Odgovor na žalbu, Prilog odgovoru na žalbu i/ili Zahtjev za odobrenjem nastavka postupka, NOVO: Odgovor na zaključak)
 • Dokumenti se učitavaju isključivo u pdf formatu5. Komunikacija žalitelja i DKOM-a


Žalitelj za komunikaciju sa DKOM-om koristi zapis elektronički dostavljene žalbe.

 • Popis dostavljenih žalbi možete pronaći u izborniku "PONUDITELJI" -> "Žalbe korisnika (moje)"
 • Označite žalbu koju želite ispraviti ili dopuniti ili se očitovati i kliknite na "Detalji"
 • U koraku "Dokumenti žalbe" učitajte dokument te ga pošaljite – "Dodaj novi dokument"
 • Dokumenti se učitavaju isključivo u pdf formatu


NAPOMENA: Sve dodatne dokumente bez obzira na tip (npr. očitovanje (na zaključak), prilog žalbi i sl.) žalitelj učitava koristeći istu formu (Ispravak ili dopuna žalbe). Forma se prikazuje nakon što kliknete na "Dodaj novi dokument".

 • u desnom gornjem kutu forme označava uspješno dostavljeni dokument.
 • Za svaki učitani dokument EOJN RH šalje notifikaciju DKOMu.


Komunikacija odabranog ponuditelja i DKOMa:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000090210-o%C4%8Ditovanje-na-%C5%BEalbu-odabranog-ponuditelja-i-natjecatelja-


Komunikacija npr. drugorangiranog ponuditelja i DKOMa ako je primjenjivo:

NAPOMENA: Ako DKOM uključi npr. drugorangiranog ponuditelja, ponuditelj se očituje na sljedeći način:

 • Ponuditelji -> Moji postupci -> Dokumenti u postupku -> kartica Žalbe -> Dodaj novi dokument
 • Za svaki učitani dokument EOJN RH šalje notifikaciju6. Odustajanje od žalbe

Žalitelj može odustati od elektronički dostavljene žalbe.

 • U izborniku "PONUDITELJI" odaberite "Žalbe korisnika (moje)"
 • Označite žalbu od koje želite odustati i kliknite na "Detalji"
 • U koraku ODUSTAJANJE učitajte dokument te ga pošaljite – "Dodaj novi dokument"