EOJN 2017.

Kako objaviti dodatak ugovoru u postupku javne nabave (obrazac F20)?
Pravna osnova: IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNOG SPORAZUMA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA (u daljnjem tekstu: objavljivanje dodatka ugovora) čl. 314. ...
Fri, 13 Dec, 2019 at 2:15 PM
Da li je moguće naknadno dodavanje grupa predmeta nabave?
Sukladno zahtjevu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za sustav javne nabave, u EOJN RH nije omogućeno naknadno dodavanje grupa predmet...
Fri, 13 Oct, 2017 at 10:50 AM
Plan nabave – priprema i objava plana nabave | izmjena i dopuna | pregled objavljenih planova nabave
Sadržaj Pravna osnova Priprema i objava plana nabave Izmjena i dopuna plana nabave (naknadne izmjene, dopune i brisanje stavki plana nabave) Pregled ob...
Mon, 15 Feb, 2021 at 11:25 AM
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (od 1. siječnja 2018.) – uputa – priprema, objava, pregled i slanje primjedbi ili prijedloga
Sadržaj Pravna osnova Priprema i javna objava nacrta dokumentacije o nabavi Pregled objavljenih prethodnih savjetovanja i slanje primjedbi ili prijedlog...
Wed, 2 May, 2018 at 9:13 AM
Novo u EOJN RH od 1. siječnja 2018.
1. Plan nabave Modul je u funkciji na EOJN RH od 18. prosinca 2017. 2. Prethodno savjetovanje Modul je u funkciji na EOJN RH od 18. prosinca 2017. ...
Mon, 29 Jan, 2018 at 8:23 AM
Registar ugovora (od 1. siječnja 2018.) – uputa – kreiranje, ažuriranje i pregled
Sadržaj Pravna osnova Registar ugovora Ažuriranje registra ugovora (naknadne izmjene) Pregled objavljenih registara ugovora 1. Pravna osnova Prav...
Wed, 3 Nov, 2021 at 12:40 PM
"Jedna ponuda jedna grupa" (od 1. siječnja 2018.)
Od 1. siječnja 2018. godine EOJN RH onemogućava dostavu jedne ponude za više grupa. Sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima ...
Fri, 22 Dec, 2017 at 10:51 AM
Ukidanje provjere naprednog elektroničkog potpisa (od 1. siječnja 2018.)
Od 1. siječnja 2018. iz EOJN RH ukida se funkcionalnost provjere naprednog elektroničkog potpisa. Ukida se kod provjere uveza ponude/ZZS prije slanja. ...
Fri, 22 Dec, 2017 at 12:53 PM
Elektronička žalba (od 1. siječnja 2018.)
Sadržaj Pravna osnova Dostava žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije u EOJN RH Pregled i status žalbi Komunikacija naručitelja i DKOM-a Komunikac...
Tue, 4 Jan, 2022 at 11:27 AM
Ažuriranje podataka o organizaciji
U svrhu skorašnje primjene spajanja EOJN RH na vanjske registre Republike Hrvatske gospodarski subjekti (ponuditelji) trebaju ažurirati podatke o organizaci...
Tue, 20 Feb, 2018 at 2:44 PM