EOJN 2017.

Elektronička dostava zahtjeva za sudjelovanje
Objavljeni postupci javne nabave Svi postupci javne nabave u RH objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ( https://eojn.nn.hr ) P...
Mon, 22 Aug, 2022 at 1:44 PM
Ukoliko sam započeo dostavu zahtjeva za sudjelovanjem, a nisam završio, kako nastavljam sa unosom da ne moram sve od početka?
Ukoliko ste započeli predaju zahtjeva za sudjelovanjem, ali je niste završili, možete nastaviti na dva načina ovisno o tome jeste li ili niste kreirali &quo...
Thu, 13 Apr, 2017 at 9:51 AM
Ukoliko sam već predao zahtjev za sudjelovanjem, kako napraviti izmjenu/dopunu ili odustati od zahtjeva za sudjelovanjem?
Izmjena, dopuna ili odustajanje od zahtjeva za sudjelovanjem NAPOMENA: Bitno je napomenuti da se izmjena ili dopuna u sustavu smatra novim zahtjevom za s...
Thu, 13 Apr, 2017 at 9:40 AM
Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje
Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje Preduvjeti za uspješnu provedbu otvaranja zahtjeva za sudjelovanje: istek roka za dostavu ZZS, dva (registrirana u ...
Thu, 20 Jul, 2017 at 10:26 AM
Slanje odluke o nedopustivosti
Priprema i slanje odluke o nedopustivosti Nakon što ste napravili pregled i ocjenu pristiglih zahtjeva potrebno je natjecateljima koji su dostavili zahtjev...
Thu, 13 Apr, 2017 at 1:33 PM
Slanje poziva na dostavu inicijalne ponude i ispravak
1. Ispravak poziva na dostavu inicijalne ponude VAŽNE NAPOMENE: Ispravak poziva na dostavu inicijalne ponude moguće je izvršiti do isteka roka za dostav...
Fri, 14 Apr, 2017 at 9:31 AM
Elektronička dostava inicijalne ponude
Elektronička dostava inicijalne ponude NAPOMENE: E-inicijalna ponuda se sastoji od dokumenata ponude, troškovnika, e-ESPD odgovora (ako su traženi) i Uve...
Mon, 23 Dec, 2019 at 9:21 AM
Ukoliko sam započeo dostavu inicijalne ponude, a nisam završio, kako nastavljam sa unosom da ne moram sve od početka?
Ukoliko ste započeli predaju inicijalne ponude, ali je niste završili, možete nastaviti na dva načina ovisno o tome jeste li ili niste kreirali "Uvez i...
Tue, 18 Apr, 2017 at 9:29 AM
Ukoliko sam već predao inicijalnu ponudu, kako napraviti izmjenu/dopunu ili odustati od inicijalne ponude?
Izmjena, dopuna ili odustajanje od inicijalne ponude NAPOMENA: Bitno je napomenuti da se izmjena ili dopuna u sustavu smatra novom inicijalnom ponudom te...
Tue, 18 Apr, 2017 at 9:33 AM
Otvaranje inicijalnih ponuda
Otvaranje inicijalnih ponuda Preduvjeti za uspješnu provedbu otvaranja inicijalnih ponuda: istek roka za dostavu inicijalnih ponuda, dva (registrirana...
Thu, 11 May, 2017 at 1:50 PM