Od 1. siječnja 2018. godine EOJN RH onemogućava dostavu jedne ponude za više grupa.


Sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017) ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu.