EOJN 2017.

Ukoliko sam već predao inicijalnu ponudu, kako napraviti izmjenu/dopunu ili odustati od inicijalne ponude?
Izmjena, dopuna ili odustajanje od inicijalne ponude NAPOMENA: Bitno je napomenuti da se izmjena ili dopuna u sustavu smatra novom inicijalnom ponudom te...
Tue, 18 Apr, 2017 at 9:33 AM
Otvaranje inicijalnih ponuda
Otvaranje inicijalnih ponuda Preduvjeti za uspješnu provedbu otvaranja inicijalnih ponuda: istek roka za dostavu inicijalnih ponuda, dva (registrirana...
Thu, 11 May, 2017 at 1:50 PM
Pregovaranje – kako natjecatelju poslati poziv na izmjenu ili upotpunjavanje inicijalne ponude tijekom pregovaranja?
U članku je objašnjeno na koji način, nakon isteka roka za dostavu inicijalnih ponuda, naručitelj šalje poziv na izmjenu ili upotpunjavanje inicijalne ponud...
Tue, 18 Apr, 2017 at 12:59 PM
Pregovaranje – kako naručitelju poslati korekciju inicijalne ponude i sl. kao odgovor na poziv na izmjenu ili upotpunjavanje inicijalne ponude tijekom pregovaranja?
U članku je objašnjeno na koji način natjecatelj šalje odgovor na poziv tijekom pregovaranja Na primjeru je prikazan postupak slanja dokumenta korekcije i...
Tue, 18 Apr, 2017 at 12:59 PM
Elektronička dostava (konačne) ponude
Elektronička dostava (konačne) ponude NAPOMENE: E-ponuda se sastoji od dokumenata ponude, troškovnika i Uveza ponude. Uvez ponude je pdf dokument ko...
Thu, 18 May, 2017 at 12:02 PM
Otvaranje (konačnih) ponuda
Otvaranje (konačnih) ponuda Preduvjeti za uspješnu provedbu otvaranja ponuda: istek roka za dostavu ponuda, dva (registrirana u EOJNu) ovlaštena preds...
Wed, 19 Apr, 2017 at 10:14 AM
Ograničeni postupak – objavljivanje Obavijesti o nadmetanju
Razlike u postupku pripreme Obavijesti o nadmetanju u Ograničenom u odnosu na Otvoreni postupak U 0. koraku Osnovni parametri (ZJN 2016) birate vrstu pos...
Wed, 19 Apr, 2017 at 9:45 AM
Slanje poziva na dostavu ponude i ispravak
1. Ispravak poziva na dostavu ponude VAŽNE NAPOMENE: Ispravak poziva na dostavu ponude moguće je izvršiti do isteka roka za dostavu ponuda. Ukoliko ob...
Wed, 19 Apr, 2017 at 12:37 PM
Društvene i druge posebne usluge
Pravna osnova: GLAVA IV. POSEBNI REŽIMI NABAVE POGLAVLJE 1. DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE Dodjela ugovora za društvene i druge posebne usluge Č...
Wed, 25 May, 2022 at 10:08 AM
Tromjesečne objave sklopljenih ugovora – priprema i objavljivanje obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma na tromjesečnoj osnovi
Tromjesečne objave sklopljenih ugovora Sukladno čl. 248. st. 2. ZJN 2016. Javni naručitelj obvezan je na tromjesečnoj osnovi poslati na objavu grupirane ob...
Tue, 11 Aug, 2020 at 2:12 PM