VAŽNE NAPOMENE:

 • Provdebu postupka sklapanja okvirnog sporazuma ili ugovora o javnoj nabavi određujete u osnovnim parametrima odmah nakon što ste započeli postupak objavljivanja u EOJN RH.
 • Nije moguće naknadno ispravljati cilj sklapanja ugovora. Primjerice ako odaberete sklapanje okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata, naknadno ne možete promijeniti u sklapanje ugovora o javnoj nabavi.
 • Okvirni sporazum možete sklopiti provedbom sljedećih vrsta postupaka:
  • Otvoreni postupak
  • Ograničeni postupak
  • Natjecateljski postupak uz pregovore
  • Natjecateljski dijalog
  • Partnerstvo za inovacije
  • Pregovarački postupak bez prethodne objave u određenim slučajevima


Kreiranje novog postupka

 • U izborniku "Postupci JN" odaberite "Novi postupak ZJN 2016"


Osnovni parametri

Odaberite jednu od tri opcije ovisno o cilju postupka javne nabave kako je prikazano na sljedećoj slici.

Sklapa se:

 • Ugovor o javnoj nabavi
 • Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom ili
 • Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata