Sadržaj

 1. Pravna osnova
 2. Priprema i javna objava nacrta dokumentacije o nabavi
 3. Pregled objavljenih prethodnih savjetovanja i slanje primjedbi ili prijedloga naručitelju
 4. Priprema i javna objava izvješća o izvršenom prethodnom savjetovanju


1. Pravna osnova

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2339.html2. Priprema i javna objava nacrta dokumentacije o nabavi

 • U izborniku "PRETHODNO SAVJETOVANJE" odaberite "Novo savjetovanje"


 • Upišite osnovne podatke o postupku


 • Učitajte i objavite nacrt dokumentacije o nabavi u svrhu prethodnog savjetovanja za zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • Nacrt se objavljuje odmah nakon učitavanja te je omogućeno zainteresiranim gospodarskim subjektima slanje primjedbi i prijedloga
 • Ukoliko prilažete dodatne dokumente koristite opciju "Dodaj" koja se prikaže nakon učitanog nacrta dokumentacije o nabavi3. Pregled objavljenih prethodnih savjetovanja i slanje primjedbi ili prijedloga naručitelju


Pregled i preuzimanje prethodnih savjetovanja

 • Na naslovnici EOJN RH kliknite na "Prethodna savjetavanja"
 • Označite postupak za kojeg ste zainteresirani i kliknite na "Detalji"


 • Preuzmite nacrt dokumentacije o nabavi


Slanje primjedbi ili prijedloga

 • U izborniku "Ponuditelji" odaberite "Moja savjetovanja"
 • Označite postupak za kojeg želite poslati primjedbu ili prijedlog i kliknite na "Dokumenti u postupku"
 • Koristite opciju "Dodaj novi dokument" za slanje primjedbe ili prijedloga naručitelju.


4. Priprema i javna objava izvješća o izvršenom prethodnom savjetovanju


Preuzimanje dokumenta primjedbe ili prijedloga

 • U rubrici "Dokumenti" odaberite "Primjedbe i prijedlozi"
 • Preuzmite dokument


Objava izvješća

 • U rubrici "Rad s postupkom" odaberite "Objava izvješća"
 • Koristite "Dodaj novi dokument" da biste učitali i objavili izvješće o izvršenom prethodnom savjetovanju