e-ESPD

elektronička Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – obavezna primjena od 18. travnja 2018. godine

e-ESPD – elektronička Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
Sadržaj Pojmovi Naručitelji Napomene Kreiranje e-ESPD zahtjeva u EOJN RH Ponuditelji Napomene Kreiranje e-ESPD odgovora u EOJN RH ...
Mon, 30 Oct, 2017 at 11:25 AM
e-ESPD – najčešća pitanja i odgovori (FaQ)
Što je to ESPD obrazac? ESPD (European Single Procurement Document – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi) je obrazac koji olakšava sudjelovanje u po...
Mon, 30 Oct, 2017 at 11:26 AM