Pravna osnova:

Članak 261.

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se isključivo u elektroničkom obliku.

Članak 452.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017., osim članka 284. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. srpnja 2017., članka 261. ovoga Zakona koji stupa na snagu 18. travnja 2018. i članka 269. ovoga Zakona koji stupa na snagu 18. listopada 2018.

 • Napominjemo da se elektroničkim oblikom, u ovom smislu, smatra datoteka u .xml formatu

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Preuzimanje e-ESPD zahtjeva
 3. Kreiranje e-ESPD odgovora
 4. Ispravak e-ESPD odgovora
 5. Učitavanje e-ESPD odgovora u postupku elektroničke dostave ponude/ZZS

1. Uvod

 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:
  1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)
  2. ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta
  3. ispunjava objektivna pravila i kriterije određene za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ako je primjenjivo.
 • e-ESPD obrazac – elektronička verzija ESPD obrasca u .xml formatu
 • e-ESPD zahtjev (engl. e-ESPD request)
  • datoteka koju naručitelji generiraju u .xml formatu
  • sadrži odgovarajuće kriterije za isključenje i odabir
 • e-ESPD odgovor (engl. e-ESPD response)
  • datoteka u .xml formatu koju generiraju gospodarski subjekti
  • preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt ispunjava tražene kriterije
 • e-ESPD odgovor se kreira isključivo na temelju e-ESPD zahtjeva naručitelja

2. Preuzimanje e-ESPD zahtjeva


Možete koristi dvije opcije:

 • Opcija 1 – direktno sa popisa postupka (bez preuzimanja i učitavanja e-ESPD zahtjeva) ili
  • Napominjemo da "Opciju 1" nije moguće koristiti u postupcima koji su započeti prije 18. travnja 2018. godine.
 • Opcija 2 – kroz modul "Moji ESPD dokumenti" (potrebno preuzimanje i učitavanje e-ESPD zahtjeva)


Opcija 1

 • Gospodarski subjekti preuzimaju e-ESPD zahtjev na popisu objava


 • Dokument e-ESPD zahtjeva (zip) sadrži dvije datoteke (pdf i xml)
 • Pdf koristite za pregled, a xml kao temelj za kreiranje e-ESPD odgovora


3. Kreiranje e-ESPD odgovora


Opcija 1:

 • U izbnorniku "Ponuditelji" odaberite "Moji postupci"


 1. Označite postupak
 2. Kliknite na "ESPD odgovori"


 1. Iz padajućeg izbornika odaberite predmet/grupu za koju kreirate e-ESPD odgovor
 2. Kliknite na "Kreiraj iz odabranog zahtjeva" • U osnovnim podacima odaberite datum pripreme ESPD odgovora
 • "Oznaka ESPD-a" – ponuditelj proizvoljno određuje oznaku ESPD-a

Napomena: Molimo koristite navigaciju EOJN RH ("Dalje", "Spremi i dalje", "Natrag" i "Spremi")


 • U koracima 2. – 20. ispunjavate tražene podatke


 • Kreirajte (br. 1. na slici) i preuzmite (br. 2. na slici) e-ESPD odgovor u pdf i xml formatu u zip datoteci te je spremite na računalo (br. 3. na slici).


NAPOMENA:

 • Isti princip se primjenjuje za kreiranje e-ESPD odgovora za gospodarske subjekte na koje se oslanja ponuditelj i članove zajednice ponuditelja ako je primjenjivo.
 • Gospodarski subjekti na koje se oslanja ponuditelj mogu i samostalno kreirati e-ESPD odgovore na isti način kao i gospodarski subjekt koji elektronički dostavlja ponudu (Opcija 1 ili 2). Kreirani odgovor dostavljate ponuditelju izvan EOJN RH (e-mail, USB stick ili neki drugi medij).Opcija 2

 • U izbroniku "ESPD" odaberite "Moji ESPD dokumenti"
 • Kliknite na "Novi ESPD odgovor"
 • Učitajte preuzeti xml zahtjev
 • Popunite tražene podatke (koraci 1. do 20.)
 • Kreirajte i spremite e-ESPD odgovor (korak 21.)
 • Prilikom elektroničke dostave ponude u 4. koraku učitajte e-ESPD odgovor4. Izmjena e-ESPD odgovora

 • U izborniku "ESPD" odaberite "Moji ESPD dokumenti"


 1. Označite e-ESPD zahtjev kojeg želite izmijeniti
 2. Kliknite na "Izmjeni ESPD odgovor"

VAŽNE NAPOMENE:

 • Izmijenjeni e-ESPD odgovor potrebno je ponovno kreirati i spremiti lokalno na računalo
 • Pripremljeni izmijenjeni e-ESPD dostavljate
  • prije isteka roka za dostavu ponuda/ZZS koristeći opciju za imjenu ponude/5. Učitavanje e-ESPD odgovora u postupku elektroničke dostave ponude/ZZS


NAPOMENE:

 • U postupku dostave ponude/ZZS dodan je novi korak u kojem učitavate e-ESPD odgovor(e)
 • EOJN RH ne provjerava sadržaj e-ESPD odgovora


 • Učitajte e-ESPD odgovor


 • Dodaj – koristite za učitavanje dodatnih e-ESPD zahtjeva (npr. za članove zajednice ponuditelja ili podugovaratelje)