Što je to ESPD obrazac?

ESPD (European Single Procurement Document – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi) je obrazac koji olakšava sudjelovanje u postupcima javne nabave. To je izjava o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti poduzeća koja služi kao preliminarni dokaz u postupcima javne.

Tom izjavom poduzeća ili drugi gospodarski subjekti koji sudjeluju u postupku mogu dokazati da:

  • nisu u nekoj od situacija zbog kojih bi morali ili mogli biti isključeni iz postupka
  • udovoljavaju odgovarajućim kriterijima za isključenje i odabir.

Samo odabrani ponuditelj (uključujući sve podugovaratelje i članove zajednice ponuditelja ako je primjenjivo) mora dostaviti potvrde koje javni naručitelji traže kao dokaz. Od ostalih se u slučaju sumnje mogu zatražiti neki ili svi dokumenti. Ako poduzeće pruža poveznice na stvarne dokaze odgovarajućim registrima, naručitelji im ondje mogu izravno pristupiti. Time će se znatno smanjiti administrativno opterećenje dokazivanja prihvatljivosti sudionika.

Tehničke specifikacije nisu dio ESPD-a. On obuhvaća samo uvjete za sudjelovanje (pretkvalifikaciju) u smislu kriterija za isključenje i odabir.


Koja je razlika eESPD i ESPD obrasca?

eESPD je elektronička verzija ESPD obrasca tj. verzija u obliku web-obrasca. eESPD obrazac kreira se i popunjava putem platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili EU Usluge za ispunjavanje i ponovnu uporabu europske jedinstvene dokumentacije o nabavi.


Od kada se primjenjuje eESPD obrazac?

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016) obvezna primjena eESPD je od 18. travnja 2018.


Da li je potrebno potpisati (elektronički) eESPD obrazac?

Nije.


Kada je predmet nabave podijeljen na grupe da li se mora koristiti eESPD obrazac za svaku grupu?

Da, za svaku grupu predmeta nabave naručitelj je obavezan učitati zasebni eESPD obrazac.

Ponuditelj koji predaje ponudu, obavezan je priložiti za svaku grupu za koju predaje ponudu zasebno ispunjeni eESPD obrazac


Kako naručitelji kreiraju eESPD obrazac u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH?

Kroz modul „Kreiranje eESPD obrasca“ u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH naručitelji kreiraju eESPD obrazac te preuzimaju u zip datoteci generiranu xml i pdf datoteku eESPD obrasca.

Generiranu xml datoteku eESPD obrasca potrebno je lokalno spremiti na računalo.


Kako se objavljuje eESPD obrazac kao sastavni dio dokumentacije o nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH?

Kreirani eESPD obrazac prilaže se uz dokumentaciju o nabavi kao zasebni dokument (xml datoteka) u predviđeno mjesto za prilaganje eESPD obrasca.


Kako ponuditelji popunjavaju eESPD obrazac u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH?

Nakon objave postupka javne nabave, ponuditelji preuzimaju eESPD obrazac (xml datoteku).

Kroz modul „Popunjavanje eESPD obrasca“ u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH ponuditelji prilažu preuzetu xml datoteku eESPD obrasca te definiraju svoje odgovore.

Nakon što su napisani odgovori od strane ponuditelja, Elektronički oglasnik javne nabave RH generira ispunjeni eESPD obrazac (xml datoteku).

Generiranu xml datoteku eESPD obrasca potrebno je lokalno spremiti na računalo.


Kako ponuditelji predaju ispunjeni eESPD obrazac kao sastavni dio ponude u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH?

Generirani ispunjeni eESPD obrazac prilaže se kao zasebni dokument (xml datoteka) kako sastavni dio ponude.

Generirani ispunjeni eESPD obrazac (xml datoteka) prilaže se u predviđeno mjesto za prilaganje ispunjenog eESPD obrasca.


Koji je naziv eESPD obrasca kojeg kreiraju naručitelji?

eESPD zahtjev


Koji je naziv eESPD obrasca kojeg kreiraju ponuditelji na temelju učitanog eESPD zahtjeva?

eESPD odgovor


Kako naručitelji u postupku pregleda i ocjene ponude provjeravaju zaprimljeni eESPD odgovor?

ESPD -> Moji ESPD dokumenti -> Pregledaj eESPD odgovor (XMLformat)


Što ponuditelji, u postupku kreiranja eESPD odgovora, upisuju u polje "Oznaka ESPD-a"?

Ponuditelji upisuju oznaku ESPD-a proizvoljno