Pravna osnova:

Članak 261.

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se isključivo u elektroničkom obliku.

Članak 452.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017., osim članka 284. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. srpnja 2017., članka 261. ovoga Zakona koji stupa na snagu 18. travnja 2018. i članka 269. ovoga Zakona koji stupa na snagu 18. listopada 2018.

 • Napominjemo da se elektroničkim oblikom, u ovom smislu, smatra datoteka u .xml formatu

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Kreiranje e-ESPD zahtjeva u EOJN RH kroz e-ESPD modul u svrhu kreiranja predloška (OPCIJA 1)
 3. Korištenje predloška u pripremi postupka (OPCIJA 1)
 4. Kreiranje e-ESPD zahtjeva u EOJN RH u pripremi postupka (OPCIJA 2)
 5. Provjera zaprimljenog e-ESPD odgovora u postupku pregleda i ocjene ponuda/ZZS

1. Uvod

 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:
  1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)
  2. ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta
  3. ispunjava objektivna pravila i kriterije određene za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ako je primjenjivo.
 • e-ESPD obrazac – elektronička verzija ESPD obrasca u .xml formatu
 • e-ESPD zahtjev (engl. e-ESPD request)
  • datoteka koju naručitelji generiraju u .xml formatu
  • sadrži odgovarajuće kriterije za isključenje i odabir
 • e-ESPD odgovor (engl. e-ESPD response)
  • datoteka u .xml formatu koju generiraju gospodarski subjekti
  • preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt ispunjava tražene kriterije

2. Kreiranje e-ESPD zahtjeva u EOJN RH kroz e-ESPD modul u svrhu kreiranja predloška

 • U izborniku "ESPD" odaberite "Moji ESPD dokumenti"


 • Kliknite na "Novi ESPD zahtjev" • Upišite osnovne podatke (br. 2. na slici)
 • "Učitavanje podataka iz ESPD zahtjeva" – učitavate dokument samo ako želite napraviti novi e-ESPD zahtjev iz već postojećeg zahtjeva (br. 1. na slici)
 • "Nadmetanje" – povezivanje e-ESPD obrasca sa postupkom javne nabave. Ako niste započeli objavu postupka ostavite prazno polje. (br. 1. na slici)


 • Definirajte tražene dokaze


 • Kreirajte (br. 1. na slici) i preuzmite (br. 2. na slici) e-ESPD zahtjev u pdf i xml formatu u zip datoteci te je spremite na računalo da biste provjerili sadržaj (br. 3. na slici).


Kreiranje predloška

 • U izborniku "ESPD" odaberite "Moji ESPD dokumenti" označite/zaplavite e-ESPD zahtjev iz kojeg želite kreirati predložak te kliknite na "Kreiraj predložak"
  • e-ESPD zahtjev iz kojeg radite predložak mora biti kreiran da biste uspješno kreirali predložak

Napomena: U daljnjem tekstu ovoga članka objasnit ćemo na koji način koristite predložak u pripremi postupka3. Korištenje predloška u pripremi postupka


U pripremi novog postupka postavljen je novi korak "ESPD zahtjevi" u kojem kreirate e-ESPD zahtjev iz odabranog predloška.

 • U koraku "ESPD zahtjevi" odaberite željeni predložak
 • Kliknite na "Kreiraj iz odabranog predloška"


 • Otvorit će se novi set koraka kao što je prikazano na sljedećoj slici
 • U koracima će biti učitani podaci iz e-ESPD predloška odnosno e-ESPD zahtjev

Napomena: Molimo koristite navigaciju EOJN RH ("Dalje", "Spremi i dalje", "Natrag" i "Spremi")


 • Po potrebi ažurirajte podatke iz predloška


 • Kreirajte e-ESPD zahtjev te kliknite na "Spremi i dalje"
 • Kreirani e-ESPD zahtjev (pdf i xml) možete preuzeti u ZIP datoteci
  • pdf koristite za provjeru


 • U Sažetku opcionalno možete provjeriti sadržaj ako niste u pdfu u prethodnom koraku
 • Kliknite na "Spremi" da biste se vratili u postupak i nastavili sa pripremom objave


4. Kreiranje e-ESPD zahtjeva u EOJN RH u pripremi postupka


U pripremi novog postupka postavljen je novi korak "ESPD zahtjevi" u kojem kreirate novi e-ESPD zahtjev.

 • Kliknite na "Kreiraj novi ESPD zahtjev"


 • Otvorit će se novi set koraka kao što je prikazano na sljedećoj slici
 • Upišite osnovne podatke i kliknite na "Spremi"

Napomena: Molimo koristite navigaciju EOJN RH ("Dalje", "Spremi i dalje", "Natrag" i "Spremi")


 • Definirajte tražene dokaze


 • Kreirajte e-ESPD zahtjev te kliknite na "Spremi i dalje"
 • Kreirani e-ESPD zahtjev (pdf i xml) možete preuzeti u ZIP datoteci
  • pdf koristite za provjeru


 • U Sažetku opcionalno možete provjeriti sadržaj ako niste u pdfu u prethodnom koraku
 • Kliknite na "Spremi" da biste se vratili u postupak i nastavili sa pripremom objave


 • Detalji – koristite za ažuriranje već kreiranog e-ESPD zahtjeva
 • Preuzmi - koristite za preuzimanje zip dokumenta e-ESPD zahtjeva (pdf i xml)
 • Obriši – koristite za brisanje e-ESPD zahtjeva
 • Kreraj novi ESPD zahtjev – po potrebi koristite za kreiranje dodatnih e-ESPD zahtjeva
 • Spremi i dalje – koristite za nastavak pripreme postupka5. Provjera zaprimljenih eESPD odgovora u postupku pregleda i ocjene ponuda/ZZS

 • u izborniku "ESPD" odaberite "Moji ESPD dokumenti" te kliknite na "Pregledaj eESPD odgovor (XMLformat)"