Preduvjeti za elektroničku dostavu ponuda


Preuzimanje cjelokupne dokumentacije o jednostavnoj nabavi

 • Prijavite se u EOJN RH (Prijava/Login) na stranici https://eojn.nn.hr
 • Na popisu objava jednostavne nabave pretražite bazu i pronađite željeni postupak (JEDNOSTAVNE OBJAVE -> Tražilica jednostavnih objava)
  • Napomena: ako Vas je naručitelj direktno pozvao na dostavu ponude, bez javne objave, DoN preuzmite na: PONUDITELJI -> Moji postupci -> označite postupak -> Dokumenti u postupku -> Dokumentacija za nadmetanje -> Preuzmi
 • Preuzmite DoN na "Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)"Elektronička dostava ponuda

NAPOMENE:

 • E-ponuda se sastoji od dokumenata ponude, troškovnika i Uveza ponude.
 • Uvez ponude
  • je pdf dokument kojeg pri kraju postupka pripreme e-ponude kreira sustav
  • sadrži reference na sve prethodno učitane dokumente ponude i troškovnik
  • sadrži ponudbeni list koji se automatski kreira na temelju upisanih podataka u koracima pripreme ponude
 • Svi dokumenti ponude, troškovnik i uvez ponude se kriptiraju prilikom učitavanja i nisu dostupni do isteka roka za dostavu ponuda. U procesu otvaranja ponuda ovlašteni predstavnici naručitelja učitavaju ključeve koje su kreirali u pripremi postupka kojima dekriptiraju ponude i omogućavaju pregled dokumenata.


Proces predaje ponude

 • Nakon prijave u EOJN RH, u izborniku "Ponuditelji" odaberite "Moji postupci".


 • Označite postupak za koji želite predati ponudu i kliknite na "Predaja ponude"


Predaja e-ponude

 • "Predajete li ponudu u ime Zajednice ponuditelja" – označite sa "Da" ili "Ne"
 • "Oznaka ponude" – ponuditelj proizvoljno određuje oznaku ponude


Osnovni podaci o ponudi

Unos osnovnih podataka o ponudi

 • "NUTS ponuditelja" – odaberite županiju sjedišta ponuditelja ili člana zajednice ponuditelja koji priprema ponudu


Predaja dokumenata ponude

Učitajte sve dokumente ponude osim ponudbenog lista, e-ESPD obrasca i troškovnika. Ponudbeni list se generira iz sustava i sastavni je dio dokumenta „Uveza ponude“. Troškovnik (troškovnici) se prilaže(u) u zasebnom koraku. Dokumenti ponude najčešće uključuju dokaze sposobnosti, tehnički dio ponude i razne priloge. Molimo da obratite pozornost na upute Naručitelja o obliku i sadržaju ponude ukoliko postoje.

Podržani formati: zip, doc, docx, xls, xlsx, rar, pdf, odt, fodt, ods, fods, html i htm.


 • "+ Dodaj novi dokument" – koristite za kreiranje forme namijenjene za učitavanje novog dokumenta ponude
 • "Učitaj" – koristite za učitavanje dokumenata ponude
 • "Izmijeni" – koristite za izmjenu učitanog dokumenta
 • "X" – brisanje dokumenta
Podaci ponude

 • Označite grupu predmeta nabave za koju dostavljate ponudu. Ako predmet nije podijeljen na grupe automatski će se označiti "Da" za redni broj jedan koji u tom slučaju predstavlja cjelokupan predmet nabave.Unos cijena, troškovnika i podataka o podizvoditeljima

Cijena

 • "Cijena" – upišite cijenu bez PDVa
 • "Cijena (s PDV) – upišite cijenu sa PDVom
 • "Iznos PDV-a" izračunava sustav na temelju unešenih cijena sa i bez PDV-a

Troškovnik

 • Učitajte troškovnik
 • U slučaju da se za troškovnik koristi više dokumenata, potrebno je sve dokumente troškovnika komprimirati u jednu zip ili rar datoteku te priložiti na mjestu predviđenom za učitavanje troškovnika

Rok valjanosti ponude

 • U padajućem izborniku odaberite način unosa roka valjanosti te upišite vrijednost


Podizvoditelji

 • Ukoliko imate podizvoditelje kliknite na "Da" i upišite podatke
 • Ukoliko imate više podizvoditelja kliknite na „+“ kod polja „Puni naziv i adresa podizvoditelja:" te upišite podatke


Predaja ESPD odgovora

Kreiranje "Uveza ponude"

Uvez ponude je dokument (pdf) koji se generira iz sustava te sadrži sve podatke relevantne za predaju ponude na temelju upisanih informacija i datoteka. Uvezu ponude nije moguće mijenjati sadržaj i strukturu. Uvez ponude sadrži ponudbeni list. Uvez ponude sadrži XML vezu na dokumente ponude ukoliko su uploadani kao sastavni dijelovi cjelokupne ponude. Na taj način osigurana je konzistencija i integritet predane ponude.

 • Kliknite na "Kreiraj uvez ponude" i spremite dokument lokalno na računalo


Učitavanje "Uveza ponude"

 • Provjerite i učitajte "Uvez ponude"


 • Sustav upozorava na eventualne nepravilnosti "Uveza ponude"


NAPOMENA:

 • Važno je napomenuti da se u trenutku predaje ponude, uvez ponude kriptira mehanizmom koji je ugrađen u sustav te nije moguće ostvariti uvid u bilo koji element ponude, sve do procesa otvaranja ponuda, gdje se pristigle ponude validiraju te potom pohranjuju u sustav. Drugim rječima, dok nije istekao rok za podnošenje ponude i započelo otvaranje, nije moguće dekriptirati odnosno omogućiti uvid u bilo koji dio ponude.


 • Ako je sve u redu kliknite na "Spremi i dalje" i potvrdite da želite predati ponudu.
 • Ako nije, izmijenite podatke, ponovno kreirajte "Uvez ponude" te ponovite postupak učitavanja i predaje.Potvrda o zaprimanju ponude

Potvrda o uspješnom slanju ponude odnosno zaprimanju naručitelja prikazuje se:

 • na Vašem ekranu,
 • na listi "Ponuditelji" -> "Ponude" – status ponude je "Zaprimljena" i
 • u "Ulaznoj pošti"
  • registrirane e-mail adrese i
  • Vašem sandučiću ("Ulazna pošta" -> "Moj sandučić") u sustavu.


 • PONUDITELJI -> Ponude -> status ponude je "Zaprimljena"


VAŽNE NAPOMENE:

 • Tijekom trajanja roka za dostavu ponude od elektronički dostavljene ponude možete odustati ili ponudu možete izmijeniti na: PONUDITELJI -> Ponude -> označite ponudu -> kliknite na "Odustajanje" ili "Izmjena ponude"

Molimo koristite jedan korisnički račun i jedan prozor/tab/karticu u Vašem internetskom pregledniku!

U EOJN RH nije dopušten rad (dostava ponuda/ZZS) u više prozora/tabova/kartica!