Uputa je namijenjena naručiteljima

 • koji provode postupke sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma (dalje u tekstu: OS) kao središnje tijelo za nabavu i korisnike OS koji, u EOJN RH u svojim organizacijama, objavljuju obavijesti o dodjeli ugovora po OS ili
 • koji provode zajedničku nabavu odnosno objavljuju obavijesti o dodjeli ugovora po OS
  • NAPOMENA: za zajedničku nabavu vrijede ista pravila za prijenos prava i objavljivanje Obavijesti o dodjeli ugovora po OS kao i za središnju javnu nabavu


1. Pojmovi

Središnje tijelo za nabavu (dalje u tekstu: STZN) – naručitelj (npr. Središnji ured za središnju nabavu) koji provodi postupke središnje javne nabave (sa ciljem sklapanja OS) i prenosi prava na korisnike OS za sklapanje ugovora (npr. Ministarstva)

Korisnici središnje javne nabave (korisnici OS) – korisnici OS za sklapanje ugovora (npr. Ministarstva) kojima STZN prenosi prava koja im omogućuju objavljivanje Obavijesti o dodjeli ugovora (ili provedbu mini nadmetanja ako je predviđeno dokumentacijom o nabavi)

Djelatnik – djelatnik STZNa ili korisnika OS koji posjeduje aktivan korisnički račun u EOJN RH (npr. Maja Majić)

Korisnička uloga "Središnja javna nabava" – dodatna uloga koja, u EOJN RH, djelatnicima STZNa omogućava prijenos prava objavljivanja obavijesti o dodjeli ugovora na temelju OS, na djelatnike korisnika OS (NAPOMENA: korisničku ulogu dodjeljuju administratori naručitelja).

Korisnika uloga "Korisnik OS" – dodatna uloga koja, u EOJN RH, djelatnicima korisnika OS omogućava objavljivanje obavijesti o dodjeli ugovora na temelju OS koje je za njih provelo STZN (NAPOMENA: korisničku ulogu dodjeljuju administratori naručitelja).


2. Kontakt podaci djelatnika zaduženoga za komunikaciju s korisnicima OS

 • U postupku objavljivanja Obavijesti o okvirnom sporazumu djelatnik STZNa upisuje osobu za kontakt.


 • Kontakt podaci šalju se djelatnicima korisnika OS kojima je dodijeljena korisnička uloga "Korisnik OS".
 • Notifikacije se šalju prilikom dodjele ili oduzimanja prava na evidenciju ugovora po OS.
 • Ukoliko se ne popune, kontakt podaci preuzet će se iz posljednje objavljene obavijesti.


3. Kreiranje nove skupine korisnika OS

 • Ciljevi i pogodnosti kreiranja nove skupine OS:
  • Dodjela prava i dostava notifikacija ("jednim klikom") svim korisnicima OS zaduženim za sklapanje ugovora po OS.
  • Vremenski manje zahtjevan unos (unosite organizaciju, a ne pojedinačne korisničke račune).
  • Kreirane skupine čuvaju se u sustavu EOJN RH.
  • Omogućeno je ažuriranje skupina – opcija "Detalji".
  • Omogućeno je brisanje skupina – opcija "Briši".
 • U izborniku "Moji podaci" odaberite "Skupine partnera/organizacija" te kliknite na "Nova skupina".


 • Proizvoljno odredite naziv i oznaku skupine korisnika OS.


 • "Dodaj korisnika OS" – dodavanje organizacije korisnika OS.
 • "Broj službenika" – prikazuje broj djelatnika korisnika OS kojima je dodijeljena korisnička uloga "Korisnik OS" odnosno broj korisnika kojima se šalje notifikacija i koji imaju prava na objavljivanje obavijesti o dodjeli ugovora.
 • "Spremi" – spremanje kreirane (ili ažurirane) skupine.
 • "Dodaj skupinu korisnika OS" – radi lakšeg kreiranja nove skupine možete dodavati spremljene skupine korisnika OS koje ste koristili u prethodnim postupcima.
 • "Obriši odabrano" – brisanje organizacija korisnika OS iz skupine.


4. Prijenos prava korisniku OS za sklapanje ugovora

 • Otvorite detalje postupka te odaberite "Prijenos prava Korisniku OS za sklapanje ugovora".


 • "Dodaj skupinu korisnika OS" – koristite ukoliko ste kreirali skupinu korisnika OS.
  • Napomena: postupak kreiranja skupina opisan je pod rednim brojem 3. Kreiranje nove skupine korisnika OS.
 • "Dodaj korisnika OS" – koristite za pojedinačno dodavanje organizacija korisnika OS bez kreiranja skupine korisnika OS.
  • Napomena: omogućena je kombinacija dodavanja skupina ili pojedinačnih organizacija korisnika OS.


 • Provjerite popis svih korisnika OS.
 • "Broj službenika" – prikazuje broj djelatnika korisnika OS kojima je dodijeljena korisnička uloga "Korisnik OS" odnosno broj korisnika kojima se šalje notifikacija i koji imaju prava na objavljivanje obavijesti o dodjeli ugovora.
  • Ako je broj službenika 0 potrebno je kontaktirati korisnika OS te ga uputiti da, korisnicima koje je zadužio za provedbu sklapanja ugovora, dodjeli dodatnu korisničku ulogu "Korisnik OS".
 • "Spremi izmjene i pošalji notifikacije" – nakon provjere kliknite na gumb da biste spremili sve izmjene i poslali notifikacije korisnicima OS kojima dodjeljujete/oduzimate prava na sklapanje ugovora po OS


5. Korisnici OS

 • Korisnici OS sve svoje postupke središnje javne nabave mogu pronaći u izborniku "POSTUPCI JN" -> "Središnja nabava".


 • Označite postupak i kliknite na "Detalji".
 • "Tromjesečne objave ugovora" – koristite ako u postupku nije predviđeno provođenje "mini nadmetanja" odnosno ako objavljujete Obavijest o dodjeli ugovora po OS kojeg je sklopilo središnje tijelo za nabavu, a provođenje "mini nadmetanja" nije predviđeno dokumentacijom o nabavi.
 • "Postupci sklapanja ugovora" – koristite ako je u postupku s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma sa nekoliko gospodarskih subjekata predviđeno provođenje postupka "mini nadmetanja". • Kliknite na "Nova tromjesečna objava".


 • U "Radu s postupkom" odaberite "Priprema postupka".
 • Popunjavajte tražene podatke po koracima te u konačnici kreirajte, provjerite i pošaljite Obavijest o dodjeli ugovora na objavljivanje.


Vezani članci:

Tromjesečne objave sklopljenih ugovora – priprema i objavljivanje obavijesti o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnog sporazuma na tromjesečnoj osnovi

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000029426-tromjese%C4%8Dne-objave-sklopljenih-ugovora-priprema-i-objavljivanje-obavijesti-o-sklopljenim-ugovorima-


Ponovna provedba nadmetanja i dodjeljivanje pojedinačnih ugovora (skraćeni nazivi: "mini nadmetanja" i "mini tenderi")

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000031875-ponovna-provedba-nadmetanja-i-dodjeljivanje-pojedina%C4%8Dnih-ugovora-skra%C4%87eni-nazivi-mini-nadmetanja-


Uputa za korisnike koji će provoditi postupke sklapanja ugovora temeljem okvirnog sporazuma koje je provelo središnje tijelo

https://help.nn.hr/a/solutions/articles/12000053228