Kod objave postupka u svrhu nabave po Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/20) koristite modul jednostavne nabave na Elektroničkom oglasniku javne nabave.


Kod pokretanja novog postupka potrebno je odabrati opciju "DA" na polje kao što je prikazano na slikama:

 • JEDNOSTAVNE NABAVE -> Nova jednostavna nabava


Opcija omogućava provođenje postupaka jednostavne nabave iznad pragova obaveznih za provođenje javne nabave, dakle 

 • iznad 200.000,00 kn (bez PDV-a) za isporuku roba i pružanje usluga, odnosno
 • iznad 500.000,00 kn (bez PDV-a) za izvođenje radova.

U modulu jednostavne nabave, za postupke po Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, iznad navedenih pragova, obavezna je e-Dostava s javnom objavom poziva. Ispod navedenih pragova možete koristiti sve tri ponuđene opcije sukladno općem/internom aktu naručitelja.


U padajućem izborniku Sklapa se birate sklapate li ugovor, okvirni sporazum sa jednim ili više gospodarskih subjekata.


Detaljne upute o modulu jednostavne nabave možete pročitati ovdje.


Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/20) možete pročitati ovdje.


Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/21) možete pročitati ovdje.


Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove


Kratke napomene:

 • e-ESPD zahtjev nije obavezan osim ako nije drukčije propisano dokumentacijom o nabavi.
 • U postupcima jednostavne nabave definira se jedan ovlašteni predstavnik i njegov zamjenik. Dakle, najmanje dva korisnika moraju biti registrirani u sustavu.
 • Kreiranjem ključeva aktivira se sigurnosni mehanizam koji sprječava neovlašteni pristup ponudama prije isteka roka za dostavu ponuda – pomoću kojeg se kriptiraju pristigle ponude, Ključevi se ne dostavljaju korisniku. Dakle, u fazi pripreme potrebno je kreirati ključeve, a u fazi otvaranja nije potrebno učitavati ključeve (kao u postupcima javne nabave.
 • Ovisno o fazi postupka obavezno je objaviti:
  • postupak nabave roba, usluga i radova (Obavijest o jednostavnoj nabavi + dokumentacija o nabavi i troškovnik)
  • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sa prilozima
  • Odluku o odabiru ili poništenju
  • Obavijest o sklopljenim ugovorima odnosno narudžbenicama
  • Obavijest o izmjeni ugovora nabave ako je primjenjivo (Rad s postupkum -> Izmjena ugovora tijekom trajanja - dodaci ugovoru)