Od 2. kolovoza 2021. godine Hrvatska ima obvezu prikupljanja podataka vezane za obveze naručitelja da pri javnoj nabavi određenih vozila za cestovni prijevoz u obzir uzmu energetske učinke i učinke na okoliš za trajanja cijelog radnog vijeka vozila, uključujući potrošnju energije te emisije CO2 i emisije određenih onečišćujućih tvari radi promicanja i poticanja tržišta za čista i energetski učinkovita vozila i povećanja doprinosa prometnog sektora politikama Unije koje se odnose na zaštitu okoliša, klimu i energetiku, sukladno Zakonu o promicanju čistih vozila u cestovnom prometu (NN br. 52/21) i Pravilniku o izvješćivanju Europske komisije i minimalnim ciljevima u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (koji treba stupiti na snagu 2. kolovoza 2021.).


Pojašenjenje kategorija:

  • Kategorija M: cestovna motorna vozila koja služe za prijevoz putnika i koja imaju 4 kotača ili 3 kotača i najveću dopuštenu masu veću od 1 t
  • Kategorija M1: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju još najviše 8 sjedala
  • Kategorija M2: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju više od 8 sjedala i čija najveća dopuštena masa manja od 5 t
  • Kategorija M3 razred I: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju više od 22 sjedala, konstruirani za prijevoz putnika prvenstveno u stajaćem položaju i čija je unutrašnjost konstruirana tako da omogućuje brzi prolaz putnika kroz unutrašnjost vozila, i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 t
  • Kategorija M3 razred A: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju do najviše 22 sjedala, konstruirani za prijevoz putnika u sjedećem i stajaćem položaju, i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 t
  • Kategorija N: cestovna vozila koja služe za prijevoz tereta i koja imaju najmanje 4 ili 3 kotača i najveću dopuštenu masu veću od 1 t
  • Kategorija N1: motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t
  • Kategorija N2: motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t, ali nije veća od 12 t
  • Kategorija N3: motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dopuštena masa veća od 12 t


 

Pojam »čisto vozilo« definiran je u članku 3. Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (NN 052/2021).


Kategorije vozila definirane su u članku 4. Uredbe (EU) 2018/858 o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ


CPV-kodovi na koje se odnosi pravilo o prikupljanju podataka kod javne nabave vozila za cestovni prijevoz