Pravna osnova:

POGLAVLJE 2.
DINAMIČKI SUSTAV NABAVE

Članak 154.

Javni naručitelj može za uobičajene predmete nabave koji su općedostupni na tržištu koristiti dinamički sustav nabave.

Članak 155.

(1) Javni naručitelj uspostavlja i vodi dinamički sustav nabave kao potpuno elektronički proces koji je tijekom cijelog razdoblja trajanja sustava otvoren svim gospodarskim subjektima koji ispunjavaju kriterije za odabir gospodarskog subjekta, bez naknade.

(2) Sva komunikacija u okviru dinamičkog sustava nabave provodi se isključivo elektroničkim sredstvima.

(3) Dinamički sustav nabave može se podijeliti u kategorije robe, radova ili usluga koje su objektivno definirane na temelju značajki nabave koja će se provoditi u okviru dotične kategorije, u kojem slučaju je javni naručitelj obvezan odrediti kriterije za odabir gospodarskog subjekta za svaku kategoriju.

(4) Značajke nabave mogu se odnositi na najveći dozvoljeni opseg ugovora koji će se sklapati tijekom trajanja dinamičkog sustava nabave ili na posebna zemljopisna područja u kojima će se dotični ugovori izvršavati.

Članak 156.

Javni naručitelj pri nabavi u okviru dinamičkog sustava nabave primjenjuje pravila ograničenog postupka javne nabave na odgovarajući način, ako nije drukčije propisano ovim poglavljem.

Članak 157.

(1) U dinamičkom sustavu nabave svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti zahtjev za sudjelovanje tijekom čitavog razdoblja njegova trajanja, a svi natjecatelji koji udovoljavaju kriterijima za odabir gospodarskog subjekta imaju pristup sustavu tijekom čitavog razdoblja njegova trajanja.

(2) Javni naručitelj u dinamičkom sustavu nabave ne smije ograničiti broj sposobnih natjecatelja.

Članak 158.

Javni naručitelj radi dodjele ugovora o javnoj nabavi u okviru dinamičkog sustava nabave obvezan je:

1. objaviti poziv na nadmetanje u kojem navodi da uspostavlja dinamički sustav nabave te razdoblje njegova trajanja

2. u dokumentaciji o nabavi navesti najmanje informacije o prirodi i procijenjenoj količini predviđenih zasebnih nabava te sve potrebne informacije u vezi s dinamičkim sustavom nabave, uključujući informacije kako se dinamički sustav nabave vodi, elektroničku opremu koja se koristi te tehničke priključke i specifikacije

3. navesti podjelu na kategorije robe, radova ili usluga te značajke koje ih definiraju, ako je primjenjivo

4. osigurati neograničen, potpun i izravan pristup dokumentaciji o nabavi elektroničkim sredstvima komunikacije tijekom čitavog razdoblja trajanja dinamičkog sustava nabave.

Članak 159.

(1) Javni naručitelj obvezan je ocijeniti pristigle zahtjeve za sudjelovanje u sustavu u skladu s kriterijima za odabir gospodarskog subjekta u roku od deset radnih dana od dana njihova zaprimanja.

(2) Iznimno, rok za ocjenu zahtjeva može se produljiti na 15 radnih dana ako je to opravdano u konkretnom slučaju, posebice radi potrebe proučavanja dodatne dokumentacije ili radi provjere jesu li ispunjeni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta.

(3) Neovisno o stavcima 1. i 2. ovoga članka, dokle god se ne pošalje poziv na dostavu ponuda za prvu zasebnu nabavu u okviru dinamičkog sustava nabave, javni naručitelj može produljiti rok za ocjenu zahtjeva za sudjelovanje pod uvjetom da nije poslao niti jedan poziv na dostavu ponuda te da je u dokumentaciji o nabavi odredio za koliko će produljiti rok za ocjenu zahtjeva koji namjerava primijeniti.

Članak 160.

Nakon ocjene zahtjeva za sudjelovanje, javni naručitelj obvezan je gospodarskom subjektu bez odgode dostaviti obavijest o pristupu dinamičkom sustavu nabavi ili odluku o nedopustivosti sudjelovanja.

Članak 161.

(1) Javni naručitelj obvezan je istodobno, elektroničkim sredstvima komunikacije, pozvati sve odabrane natjecatelje koji imaju pristup dinamičkom sustavu nabave da dostave ponudu za svaku zasebnu nabavu u okviru sustava u skladu s člankom 144. ovoga Zakona.

(2) Ako je dinamički sustav nabave podijeljen na kategorije robe, radova ili usluga, javni naručitelj obvezan je pozvati sve odabrane natjecatelje koji imaju pristup kategoriji koja odgovara dotičnoj zasebnoj nabavi da dostave ponudu.

Članak 162.

Javni naručitelj dodjeljuje ugovor o javnoj nabavi u okviru dinamičkog sustava nabave ponuditelju koji je dostavio najpovoljniju ponudu na temelju kriterija za odabir ponude koji su navedeni u pozivu na nadmetanje, s time da se ti kriteriji mogu preciznije odrediti u pozivu na dostavu ponuda.

Članak 163.

Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja trajanja dinamičkog sustava nabave od odabranih natjecatelja koji imaju pristup sustavu zahtijevati dostavu obnovljene i ažurirane europske jedinstvene dokumentacije o nabavi u roku od pet radnih dana od dana dostave zahtjeva natjecatelju.

Članak 164.

Odredbe članka 263. ovoga Zakona primjenjuju se tijekom čitavog razdoblja trajanja dinamičkog sustava nabave.

Članak 165.

Ako javni naručitelj tijekom trajanja dinamičkog sustava nabave izmijeni razdoblje trajanja sustava, obvezan je objaviti ispravak poziva na nadmetanje.

Članak 166.

Nakon okončanja dinamičkog sustava nabave javni naručitelj je obvezan objaviti obavijest o dodjeli ugovora.


ZJN 2016.: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_12_120_2607.html


Kreiranje novog postupka

 • U izborniku "Postupci JN" odaberite "Novi postupak ZJN 2016"


Osnovni parametri

Vrsta postupka

 • Dinamički sustav nabave

VAŽNA NAPOMENA: Nije moguće naknadno ispravljati osnovne parametre osim procijenjene vrijednosti!


Podaci o predmetu/grupama/kategorijama

Podkorak/ci 4.1., 4.2.,...

NAPOMENA: Navedene podatke upisujete za svaku grupu posebno ukoliko je dinamički sustav nabave podijeljen na kategorije (podkoraci 4.1., 4.2., 4.3.,...)


Članak 157.

(1) U dinamičkom sustavu nabave svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti zahtjev za sudjelovanje tijekom čitavog razdoblja njegova trajanja, a svi natjecatelji koji udovoljavaju kriterijima za odabir gospodarskog subjekta imaju pristup sustavu tijekom čitavog razdoblja njegova trajanja.

(2) Javni naručitelj u dinamičkom sustavu nabave ne smije ograničiti broj sposobnih natjecatelja.


Postupak – administrativni podaci

 • U navedenom koraku obavezno upisujete
  • Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (datum i vrijeme) i
  • Datum do kojeg traje dinamički sustav nabave

VAŽNA NAPOMENA: Gospodarskim subjektima je i istekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje omogućeno slanje zahtjeva za sudjelovanje sukladno ZJN 2016.


Obavijest o nadmetanju

Nakon što ste unijeli sve podatke o postupku, priložili dokumentaciju o nabavi i odabrali ovlaštene predstavnike naručitelja za željeni postupak, potrebno je

 • Kreirati "Obavijest o nadmetanju" 
 • Provjeriti sadržaj i
 • Poslati na objavu


Potvrda o uspješnom slanju

 • Status „Pošalji na objavu“ označava da je obrazac uspješno poslan na objavljivanje.