VAŽNE NAPOMENE:

  • Objavu možete stornirati do 18 sati na dan slanja objave na objavljivanje
  • Upisani podaci o postupku se ne brišu automatski. Možete ih pronaći u izborniku "Postupci JN" -> "Moji postupci".


Kako stornirati objavu poslanu na objavljivanje?

  • U izborniku "Objave" odaberite "Moje objave"
  • označite objavu koju želite stornirati (npr. Obavijest o nadmetanju) i kliknite na "Obriši".