Što su to korisničke uloge (naručitelji i davatelji koncesija)?

Korisnička uloga je unaprijed definirana kategorija koja se može dodijeliti korisnicima na temelju njihovog opisa posla ili nekih drugih kriterija. Drugim riječima, korisnicima se dodjeljuju, odnosno ograničavaju pojedine aktivnosti, koje su dodijeljene odgovarajućoj ulozi.

Druga važna karakteristika korištenja uloga je integritet i sigurnost poslovnih podataka koji se osigurava korisniku prilikom korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. Korisniku se mogu dodjeljivati različite uloge sukladno potrebama.


Korisničke uloge NARUČITELJA

Admin naručitelja

 • hijerarhijski najviša korisnička uloga
 • automatski se dodjeljuje prvom korisniku nakon registracije novog Naručitelja
 • samostalno provođenje cjelokupnog postupka objavljivanja
  • priprema postupka, kreiranje obrasca objave, provjera ispravnosti unesenih podataka te slanje na objavljivanje
 • kreiranje i slanje Statističkog izvješća o javnoj nabavi
 • ažuriranje registra ugovora
 • objava, izmjena i dopuna plana nabave
 • pregled svojih postupaka i postupaka na razini Naručitelja i organizacijskih jedinica ako postoje
 • promjena matičnih podataka u organizaciji i organizacijskim jedinicama ako postoje
 • kreiranje i brisanje novih korisnika
 • dodjeljivanje uloge Admin koncesija

 

Admin nabave i postupka

 • samostalno provođenje cjelokupnog postupka objavljivanja
  • priprema postupka, kreiranje obrasca objave, provjera ispravnosti unesenih podataka te slanje na objavljivanje
 • pregled svojih postupaka i postupaka na razini organizacijske jedinice odnosno na razini Naručitelja ako ne postoje organizacijske jedinice


Admin nabave

 • provjera i odobravanje odnosno slanje na objavljivanje obrasca objave kojeg je Administrator postupka pripremio i proslijedio na odobrenje

 

Admin postupka

 • hijerarhijski najniža korisnička uloga
 • priprema postupka (bez mogućnosti slanja na objavljivanje)
 • kreiranje obrasca objave
 • slanje na odobrenje Administratoru nabave
 • pregled svojih postupaka


Korisnik OS

 • dodatna uloga namijenjena korisnicima središnje/zajedničke javne nabave za komunikaciju sa Središnjim tijelom javne nabave
 • korisnicima omogućava pravo na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma koje je provelo središnje tijelo javne nabave ili kada se radi o zajedničkoj nabavi


Središnja javna nabava

 • dodatna uloga namijenjena Središnjem tijelu javne nabave koje provodi središnju/zajedničku javnu nabavu
 • korisnicima omogućava prijenos prava na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma na korisnike okvirnog sporazuma


Korisnička uloga DAVATELJA KONCESIJA

Admin koncesija

 • samostalno provođenje cjelokupnog postupka objavljivanja
  • priprema postupka, kreiranje obrasca objave, provjera ispravnosti unesenih podataka te slanje na objavljivanje
 • pregled svojih postupaka i postupaka na razini Davatelja koncesije i organizacijskih jedinica ako postoje

NAPOMENA: Administratori naručitelja (korisnička uloga: Admin naručitelja) imaju ovlast dodjeljivati navedenu korisničku ulogu koja omogućuje rad sa koncesijama.