Vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2018. godine

Objave javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili prelazi vrijednost europskih pragova slanjem objave u EOJN RH automatski se šalju na objavu u Službeni list Europske unije (TED – Tender electronic daily).

Pragovi su objavljeni na internetskim stranicama Uprave za sustav javne nabave: http://javnanabava.hr/default.aspx?id=6168


Vrste nabave/naručitelja (direktiva)/ugovora
Pragovi od 1. siječnja 2018. godine (HRK/bez PDV-a)
Pragovi od 1. siječnja 2018. godine (EUR/bez PDV-a)
Radovi (klasična i sektorska direktiva)
41.305.415,00
5.548.000,00
Robe i usluge (klasična direktiva, ostala tijela – decentralizirana)
1.660.903,00
221.000,00
Robe i usluge (klasična direktiva, središnja državna tijela)
1.082.218,00
144.000,00
Robe i usluge (sektorska direktiva)
3.329.322,00
443.000,00
Društvene i druge posebne usluge (klasična direktiva)
5.636.550,00
750.000,00
Društvene i druge posebne usluge (sektorska direktiva)
7.515.400,00
1.000.000,00


Slanje objava u Službeni list Europske unije

  • Sastavljanje i slanje objava javne nabave na objavljivanje u Službenom listu Europske unije obavlja se isključivo putem EOJN RH.


VAŽNA NAPOMENA:

  • Prilikom popunjavanja obrazaca u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH potrebno je obratiti pozornost na 2 koraka koja utječu na slanje objava u Službeni list Europske unije:


Procijenjena vrijednost nabave i vrsta ugovora


Opcije objavljivanja


  • Ako je procijenjena vrijednost javne nabave jednaka ili viša od vrijednosti europskih pragova – u koraku "Opcije objavljivanja" -> "Slanje objave na objavljivanje u Službenom listu Europske unije" – potrebno je odabrati opciju "Da", u suprotnom nećete moći proći navedeni korak te poslati objavu na objavljivanje.
  • Ako je procijenjena vrijednost javne nabave manja od vrijednosti europskih pragova – tada možete odabrati želite li ili ne poslati objavu na objavljivanje u Službeni list Europske unije.


  • Dalje nastavljate s postupkom objavljivanja na "uobičajeni" način (kreiranje i slanje objave).


Nakon što ste uspješno poslali objavu na objavljivanje na e-mail adresu zaprimit ćete dvije obavijesti:

  1. Objava uspješno poslana na objavljivanje u Elektronički oglasnik javne nabave RH
  2. Objava zaprimljena i bit će poslana u Službeni list Europske unije s odabranim datumom slanja.


Nakon što objava bude objavljena, također zaprimate dvije obavijesti:

  1. Objava uspješno objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (idući radni dan od dana slanja na objavljivanje)
  2. Objava uspješno objavljena u Službenom listu Europske unije (najkasnije pet dana od dana njena slanja na objavljivanje)


Unosi telefonskih i telefaks brojeva, e-adresa i URL adresa


Kako se radi o automatiziranom procesu slanja i zaprimanja objava u Službeni list Europske unije, podatke za telefonske i telefaks brojeve, e-adrese i URL adrese potrebno je unositi u standardiziranom formatu.


Formati za unos telefonskih i telefaks brojeva: +385 12222333 ili +385 212222333

Format za unos e-pošte: xyz@xyz.xyz

Format za unos URL adrese: http://, https://, ftp://, www.