Kako bi korisnik mogao objaviti koncesije i pripadajuću dokumentaciju, potrebno je provesti postupak registracije poslovnog subjekta i korisnika (ili više njih), koji će provoditi postupke.


Ako niste registrirani, za registraciju organizacije koristite iste forme kao i za registraciju naručitelja za postupke javne nabave.

Uputu za registraciju davatelja koncesije/naručitelja možete pronaći na sljedećoj poveznici:

http://help.nn.hr/support/solutions/articles/5000018928-registracija


Nakon završene registracije korisniku treba dodijeliti ulogu „Admin koncesija“ ili kontaktirati Službu za korisnike kako bi se registriranom korisniku omogućilo objavljivanje koncesija.


NAPOMENA: Ako je Vaša tvrtka/organizacija registrirana za objavljivanje postupaka javne nabave, ne treba nova registracija za objavljivanje koncesija. Potrebno je korisniku koji će provoditi postupke, dodijeliti ulogu "Admin koncesija". Korisnik s najvišom ulogom "Admin naručitelja" ovlašten je dodijeliti ulogu za provođenje postupaka sukladno Zakonu o koncesijama (NN 69/17).