Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 83/2013), od 1. siječnja 2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pokreće se modul elektroničke javne nabave (e-nabava).


E-nabava je sveobuhvatan naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje uvođenje elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave.


Sustav je u potpunosti usklađen sa Zakonom o javnoj nabavi i Uredbom o načinu i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama te su ispunjeni svi sigurnosni zahtjevi.


Elektronička dostava ponuda (e-dostava) jest modul koji omogućava elektroničku dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata.


Modul e-dostave namijenjen je naručiteljima i ponuditeljima u postupcima javne nabave te obuhvaća tri segmenta:

 • pripremu postupka (Poziva na nadmetanje) – naručitelji
 • mogućnost elektroničke dostave ponuda – ponuditelji
 • javno otvaranje ponuda – naručitelji – generiranje Zapisnika s javnog otvaranja ponuda.


Ponuditelji moraju ispuniti dva preduvjeta za mogućnost elektroničke dostave ponuda. S obzirom na to da je elektroničku ponudu potrebno digitalno potpisati, potrebno je imati:

 • certifikat za digitalni potpis
 • Adobe Acrobat Reader ili drugi PDF čitač s omogućenom opcijom digitalnog potpisivanja


Brojne koristi i prednosti proizlaze iz korištenja sustavom e-nabave:

 • dostupnost 24x7
 • visoka razina sigurnosti
 • automatizirani procesi
 • jasne poslovne procedure
 • smanjenje poslovnog rizika
 • „online“ dokumentacija
 • transparentnost provedbe cjelokupnog procesa elektroničke nabave
 • konzistentnost i smanjenje operativnih pogrešaka.


Usluga e-nabave za naručitelje u postupcima javne nabave dodatna je komercijalna usluga (vidjeti cjenik), dok je za ponuditelje dostava elektroničkih ponuda u potpunosti besplatna.Dokumenti vezani uz modul e-nabave: