UVODNE ODREDBE

 

 1. Internetska aplikacija Elektroničkoga oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: aplikacija) u skladu je sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/2011 i 83/2013) i Zakonom o koncesijama (NN br. 143/2012) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN br. 10/2012) i članku 3. Uredbe o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija (NN br. 20/2013), kojima su Narodne novine d.d. određene kao pružatelj tih usluga.
   
 2. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske javna je usluga koja:
  1. naručiteljima i davateljima koncesija omogućava elektroničko sastavljanje i slanje na objavljivanje objava javne nabave i objava koncesija na standardnim obrascima te stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje i moguće dodatne dokumentacije;
  2. objavljuje objave javne nabave i objave koncesija (dalje: objave) na standardnim obrascima i stavlja na raspolaganje pripadajuću dokumentaciju;
  3. omogućava besplatan pregled i preuzimanje objavljenih objava javne nabave i/ili koncesija te pripadajuće dokumentacije;
  4. ponuditeljima u javnoj nabavi omogućava sudjelovanje u postupku elektroničke dražbe pomoću modula eDražba.
  5. ponuditeljima u javnoj nabavi omogućava elektroničku dostavu ponuda pomoću modula eNabave.
  6. sadrži bazu svih podataka iz objava javne nabave i koncesija te omogućava njihovu statističku obradu.
    
 3. Naručitelj, odnosno davatelji koncesije i/ili ponuditelj odnosno koncesionar (u daljnjem tekstu: Korisnik) može se koristiti aplikacijom nakon što se jednokratno registrira u sustav. Korisnik je upoznat s činjenicom da su pojedini dijelovi aplikacije, odnosno pojedine funkcionalnosti, dostupni isključivo registriranim korisnicima. Pružatelj usluga pridržava pravo promjena uvjeta registracije ili dostupa određenim dijelovima aplikacije, kao i mogućnost deaktivacije Korisnika.

 4. Za potrebe korištenja aplikacije Korisnik je dužan ispuniti minimum tehničkih uvjeta, i to: pristup Internetu i internetski preglednik.


  Osnovna funkcija aplikacije
   
 5. Opseg funkcija i mogućnosti objavljivanja podataka prema članku 55. Zakona o javnoj nabavi i članka 21. Zakona o koncesijama čine osnovni modul aplikacije. Cjenik svih usluga koje Pružatelj usluga pruža javno je dostupan na portalu Elektroničkog oglasnika javne nabave republike Hrvatske, i smatra se sastavnim dijelom Općih uvjeta.


  OBJAVE

  Odgovornost za sadržaj oglasa i njihova objava

 6. Svaki korisnik odgovoran je za sadržaj i podatke koji se objavljuju. Aplikacija pruža polja za unos i rad funkcija koje omogućavaju objavljivanje, obradu i prijenos podataka. U sklopu sustava provjerava se formalna prihvatljivost korisnikova unosa podataka. Da bi se omogućilo objavljivanje objava, korisnik mora popuniti obvezna polja. Ako korisnik ne sastavi i ne pošalje objavu javne nabave i/ili koncesija sukladno ovim uvjetima poslovanja, Pružatelj usluga odbit će njihovo objavljivanje.
   
 7. Objave javne nabave i/ili koncesija se objavljuju na standardnim obrascima propisanim Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o koncesijama, odnosno na temelju njih donesenim podzakonskim aktima. Objavljene objave javne nabave i/ili koncesija mogu se razlikovati, ovisno o, primjerice, vrsti naručitelja, predmetu nabave, odabranom postupku javne nabave i ostalim varijabilnim podacima koje unosi pojedini korisnik.


  Objavljivanje objava
   
 8. Obrasci objava za javnu nabavu i/ili koncesije, popunjeni i poslani online postupkom do 18 sati objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  idući radni dan. Danom slanja objave smatra se u objavi naveden datum koji je upisao korisnik. Dan sastavljanja objave i dan njena slanja na objavljivanje može biti radni ili neradni dan.
   
 9. Korisnik može odabrati, uz nadoknadu, opciju objavljivanja cjelovitog teksta objave u tiskanom izdanju koji će biti objavljen u Oglasnim stranicama službenog lista »Narodne novine« u prvom mogućem broju.

   
  Promjene i opoziv objava

   
 10. Korisnik može ispraviti i/ili opozvati poslanu objavu do 18 sati istoga dana kada je poslana na objavljivanje. Cjelovita ispravljena objava bit će objavljena, nakon ponovnog slanja, prvi idući radni dan od slanja na objavljivanje. Nakon 18 sati za ispravak je potrebno koristiti isključivo obrazac za ispravak objava. Naplaćuje se objava ispravka poslanog nakon 18 sati.


  Slanje ponuda elektroničkim putem i sudjelovanje u elektroničkoj dražbi

   
 11. Slanje ponuda elektroničkim putem i sudjelovanje u elektroničkoj dražbi u javnoj nabavi obavljaju se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, odnosno na temelju njega donesenim podzakonskim aktima. Ponude se mogu razlikovati, ovisno o vrsti naručitelja, predmetu nabave, odabranom postupku javne nabave i ostalim varijabilnim podacima koje unosi pojedini Naručitelj.


  POSTUPAK


 12. Sve podatke postupka u aplikaciji upisuje korisnik. On određuje objave i cjelokupan elektronički postupak.
   
 13. Temeljni podaci, prijedlozi postupka i adrese služe kao predložak u objavi, odvijanju postupka i izdavanju računa. Korisnik se obvezuje da će podatke u aplikaciji redovito provjeravati i sve izmjene unijeti u aplikaciju.


  ELEKTRONIČKO POSTAVLJANJE I DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
   
 14. Pružatelj usluga obvezuju se najprije na aplikaciju, a zatim i na Internet postaviti (upload) dokumentaciju za nadmetanje koju dostavi korisnik. Za sadržaj i oblik postavljenih datoteka odgovara isključivo korisnik.


  Postavljanje na aplikaciju (upload) dokumentacije za nadmetanje

 15. Korisnik smije unijeti samo dokumente koji ne predstavljaju rizik za aplikaciju (prema aktualnom stanju tehnologije). Korisnik odgovara za točnost dokumentacije u ispravnim postupcima. Ne postoji kontrola takvih dokumenata. Sadržaji koje korisnici neposredno pošalju, objave ili učitaju na aplikaciji u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo »takvima kakvi jesu«, odnosno »kako su dostupni«, te se Pružatelj usluga ne smatra odgovornim za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na aplikaciji.
   
 16. Korisnik prima na znanje da je Pružatelj usluga ovlašten provjeravati datoteke na viruse i slične prijetnje te da može takve datoteke odbijati, odnosno isključiti iz programa. Također, Pružatelj usluga zadržava pravo odbijanja datoteka s određenim ekstenzijama (npr. exe, vbl, src, etc) te jako velikih datoteka (veće od 35 MB). Pružatelj usluga je maximalan broj uploadanih dokumenta ograničio na 20 u jednom postupku.


  Postavljanje na Internet

 17. Dokumenti koje Korisnici dostave za objavu, postaju dostupni na datum koji je od strane Korisnika određen u podacima postupka.


  ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA (e-dostava)

 18. Pružatelj usluge se obvezuje ponuditeljevu ponudu poslanu elektroničkim putem sukladno uputama za korištenje modula „e-dostave“ proslijediti naručitelju.

 19. Pružatelj usluge se obvezuje osigurati zaštitu tajnosti ponuda poslanih elektroničkim putem na način da ponude mogu otvoriti i staviti ih na uvid drugima isključivo naručitelji.
   
 20. Usluga modula „e-dostave“ besplatna je za ponuditelja.
   
 21. Za uslugu modula „e-dostave“ naručitelj plaća naknadu sukladno javno objavljenom cjeniku Pružatelja usluge.
   
 22. Dostavljanjem svoje datoteke ponuditelj preuzima odgovornost i obvezuje se nadoknaditi sve moguće izravne i neizravne štete nastale zbog njezinog neprimjerenog ili protuzakonitog sadržaja, kao i za kontaminaciju računalnog sustava Pružatelja usluge računalnim virusima ili sličnim programima koji mogu nanijeti štetu Pružatelju usluge ili drugim sudionicima u postupku javne nabave.
   
 23. Ponuditelj ne smije koristiti modul „e-dostave“ na način koji bi mogao onemogućiti rad, preopteretiti ili naštetiti servisu ili koji bi mogao imati negativan utjecaj na korištenje servisom drugih korisnika.
   
 24. Pružatelj usluge zadržava pravo prekinuti pristup modulu „e-dostave“ u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, kako bi suzbile bilo kakvu zlouporabu sustava ili popravile uočene tehničke ili operativne nedostatke.


  ELEKTRONIČKA EVALUACIJA PONUDA (e-ocjena)

 25. Modul „e-ocjene“ dodatna je naplatna usluga Narodnih novina d.d.
   
 26. Za uslugu modula „e-ocjene“ naručitelj plaća naknadu sukladno javno objavljenom cjeniku Pružatelja usluge.


  SLUŽBA ZA KORISNIKE

 27. Pružatelj usluga stavljaju na raspolaganje Službu za korisnike koja je telefonski dostupna u radnom vremenu navedenom u aplikaciji te putem e-pošte. Usluge Službe za korisnike su besplatne i odnose se samo na pružanje uputa o korištenju Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Radno vrijeme Službe za korisnike je radnim danom (ponedjeljak − petak) od 8 do 16 sati.


  KORIŠTENJE APLIKACIJE

  Tehnička dostupnost
   
 28. Aplikacija je na raspolaganju 24 sata na dan. Sva komunikacija je na hrvatskom jeziku. Moguće je kratkoročno isključenje programa zbog održavanja.
   
 29. Pružatelj usluga zadržava pravo spuštanja aplikacije radi redovitog održavanja i to svaki prvi vikend u mjesecu od subote u 20 sati do nedjelje u 24 sata.


  Tehnički preduvjeti
   
 30. Za korištenje aplikacije predviđa se širokopojasni priključak te odgovarajući internetski preglednik. Informaciju koji preglednik aplikacija u nekom određenom trenutku podržava daje Služba za korisnike. Mora se odobriti korištenje JavaScripta u sklopu internetskog preglednika i spremanje »cookiesa« na korisničkom računu.


  Ispravno korištenje
   
 31. Korisnik aplikaciju smije koristiti samo u predviđenom obliku (korisnička razina, dokumentacija). Korisnik ima pravo korištenja online usluga isključivo za sebe. Korisniku (naručitelju) zabranjeno je iskorištavanje online usluge, posebno datoteka, u komercijalne i nekomercijalne svrhe, zatim umnožavanje, prijenos, posudba ili njihovo stavljanje na raspolaganje trećoj osobi. Softver koji se koristi zaštićen je Zakonom o autorskom pravu i vlasništvu. Korisnik se obvezuje da će poduzeti sve potrebne mjere kako bi izbjegao kopiranje softvera, stvaranje banaka podataka, prikaza forme pojedinih dokumenata. Isto vrijedi i nakon isteka ugovornih odnosa s Narodnim novinama d.d. Korisnik se obvezuje da će radne dokumente, priručnik i ispise ili druge prikaze banaka podataka koristiti samo za svoje potrebe. Za svako umnožavanje, koje je određeno i namijenjeno za objavljivanje ili daljnji prijenos trećoj osobi, potreban je prethodan izričit pristanak Narodnih novina d.d. Tehnički nedostaci aplikacije zbog kojih bi bilo potrebno drukčije korištenje ne smiju se promijeniti i valja ih odmah prijaviti Narodnim novinama d.d.


  Tehnička podrška

 32. Zaposlenici Pružatelja usluga. zaduženi za podršku u najkraćemu mogućem roku uklonit će dojavljene, odnosno prepoznate smetnje. Ako je potrebno, za analizu smetnje i uklanjanje problema, ti zaposlenici smiju ući u korisnikov (naručiteljev) račun uz registraciju.


  Dostupnost objava o javnoj nabavi i koncesijama
   
 33. Svaka objava javne nabave, odnosno koncesije i pripadajuća dokumentacija bit će online dostupna na pregled u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u rubrici »Popis objava« godinu dana od objavljivanja. Za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje potrebna je registracija korisnika (naručitelja) koja se ne naplaćuje.


  Arhiviranje objava o javnoj nabavi i koncesijama
   
 34. Svaka objava javne nabave, odnosno koncesije bit će dostupna u arhivi Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske nadležnim državnim tijelima utvrđenim Zakonom o javnoj nabavi radi njihova neograničenog i besplatnog pristupa i pretraživanja četiri godine od dana objavljivanja.


  Zaštita pristupnih podataka
   
 35. Korisnik je obvezan čuvati svoju lozinku i podatke računa, te ih ne smije prosljeđivati trećoj osobi. Isključivo je korisnik odgovoran za neovlašteno korištenje računa i lozinke. Korisnik ne smije online uslugu ni cjelovito ni djelomično, a ni u radnoj verziji, bez pisanog odobrenja Narodnih novina d.d. dati na raspolaganje trećoj osobi. Ukoliko posumnja da njegove podatke koristi treća, neovlaštena osoba, ili da su podaci neovlašteno razotkriveni, o tome mora odmah obavijestiti Pružatelja usluga. Pružatelj usluga ne odgovara za štetu na teret registriranog ponuđača, nastalu uslijed neovlaštenog razotkrivanja ili uporabe podataka o prijavi.


  Odgovornost Pružatelja usluga

 36. Pružatelj usluga ne preuzima nikakvo jamstvo u okviru djelovanja ili dostupnosti aplikacije te ne odgovara za moguću štetu na teret korisnika, u slučaju da aplikacija nije bila dostupna, nije djelovala ili nije pravilno djelovala. Pružatelj usluga ne odgovara za štetu strojne, programske ili druge opreme korisnika prilikom uporabe aplikacije. Korisnik je dužan osigurati primjerenu zaštitu (antivirusi, itd.) opreme, pomoću koje pristupa aplikaciji.


  Zaštita prava intelektualnog vlasništva
   
 37. Cjelokupni sadržaj aplikacije, bez obzira na njen oblik, zaštićen je u smislu autorskog prava. Nositelj autorskih prava objavljenih sadržaja jest Pružatelj usluga, odnosno izričito navedena osoba uz pojedini sadržaj. Sva su autorska prava pridržana njihovim nositeljima. Objave sadržaja na aplikaciju ni u kojem slučaju ne podrazumijevaju otkazivanje bilo kojeg autorskog prava u okviru sadržaja aplikacije. Zabranjena je bilo koja uporaba svakog sadržaja, objavljenog na aplikaciji, bez obzira na svrhu, osim za privatne potrebe korisnika, bez izričite prethodne pismene dozvole ponuđača, odnosno nositelja autorskih prava. Također je zabranjena uporaba sadržaja na način da se cijeli sadržaj aplikacije uključi u drugu aplikaciju. Povreda zaštite prava intelektualnog vlasništva može podrazumijevati kaznenu i odštetnu odgovornost.


  Povezivanje korisnika (naručitelja, davatelja koncesije)
   
 38. Pružatelj usluga može dopustiti pristup korisniku (naručitelju, davatelju koncesije) pojedincu tek nakon podnošenja ovjerenog pisanog zahtjeva putem korisnikove (naručiteljeve, davatelja koncesije) organizacije u kojoj je zaposlen.


  Blokada korisnika (naručitelja, davatelja koncesije)
   
 39. Pružatelj usluga zadržava pravo blokirati korisnike (naručitelje, davatelje koncesije) pojedince koji su prekršili te uvjete poslovanja. Blokada može uslijediti na pisani zahtjev korisnika (naručitelja, davatelja koncesije). Korisnik je obvezan , u tom slučaju, navesti ime i prezime novog korisnika (naručitelja, davatelja koncesije) pojedinca. Korisnik je suglasan da Pružatelj usluga ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Korisnik usluge koristio u namjeri da bi:
  1. prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova,
  2. distribuirao ili poticao distribuciju ilegalnih kopija softvera, softvera koji može uzrokovati štetu, ilegalnih pornografskih sadržaja, neželjenih e-mail poruka,
  3. širio ili pokušao širiti prijeteće, nasilničke, diskriminirajuće, rasističke, klevetničke, maltretirajuće sadržaje,
  4. bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivao ranjivost sustava, zaobišao sigurnosne mjere, krivotvorio dokaze o izvornosti prometa, nadzirao, mijenjao ili brisao podatke, ili preopteretio računalni ili mrežni sustav,
  5. nanio ili pokušao nanijeti štetu Davatelju usluga ili trećoj strani,
  6. počinio ili pokušao počiniti zakonski prekršaj.
 40. Korisnik će biti odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati Davatelju usluga ili trećoj strani uslijed kršenja bilo koje odredbe sadržane u točki 28. Općih uvjeta.


  Obračun usluga

 41. Objava javne nabave i/ili koncesija poslana na objavljivanje u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske smatra se narudžbom za pružanje usluge objavljivanja. Pružatelj usluga će na temelju izvršene objave ispostaviti račun.
   
 42. Korisnik se obvezuje da će usluge za koje se ispostavlja račun platiti u roku navedenom na računu, a koji neće biti kraći od 15 dana od njegove ispostave. Pružatelj usluga ima pravo ispostavljati račune u tiskanom ili elektroničkom obliku.
   
 43. Korisnik ima pravo u roku od 8 dana nakon primitka računa uložiti pisani prigovor na račun. Ako to ne učini, račun za izvršenu uslugu objave smatra se prihvaćenim.


  PRAVNI UVJETI

  Zaštita aplikacije od kopiranja
   
 44. Korisnik mora zaštititi aplikaciju od kopiranja: ne smije trećim osobama prosljeđivati ni pisano ni usmeno informacije o načinu rada i/ili strukturi rješenja niti to znanje smije koristiti samostalno za vlastite potrebe.
   
 45. Za svako prikazivanje ili opis sustava potrebno je izričito odobrenje Pružatelja usluga.
   
 46. Navedena pravila zaštite važe i nakon što korisnik prestane koristiti aplikaciju.


  JAMSTVO
   
 47. Pružatelj usluga obvezuje se da će osigurati nesmetani rad aplikacije. Unatoč tomu, može doći do kvarova. Pružatelj usluga zadržava pravo promjene ili prilagodbe aplikacije bez prethodne najave, u bilo kojem trenutku.
   
 48. Pružatelj usluga ne jamči da će aplikacija biti na raspolaganju u svakom trenutku bez smetnji, sigurno, potpuno i bez nedostataka, te da će svi podaci u svim prilikama ostati sačuvani. Nadalje, Pružatelj usluga ne može utjecati na mrežnu povezanost aplikacije, jer su za organizaciju i povezanost aplikacije i krajnjeg uređaja potrebne usluge treće strane, na koju Pružatelj usluga također ne može utjecati. Ako su za korištenje aplikacije nužne usluge treće strane, tada je to na rizik korisnika (naručitelja, davatelja koncesije), te uz uvjete za korištenje trećeg pružatelja usluga.
   
 49. Pružatelj usluga odgovaraju samo za štetu koja bi nastala namjernom ili krajnjom nepažnjom. U ostalim slučajevima isključuje se bilo kakvo jamstvo, posebno za zahtjeve kod šteta nastalih zbog prekida rada, gubitka podataka i/ili informacija, izmakle dobiti, neostvarene uštede, gubitka na kamatama te indirektne štete na imovini. Iznos štete koji bi Pružatelj usluga mogao platiti korisniku (naručitelju, davatelju koncesije), po bilo kojoj osnovi, ograničen je na iznos novčane naknade koju Pružatelj usluga dobiva od korisnika (naručitelja, davatelja koncesije) prema ugovoru za pružanje usluga u posljednjih 12 mjeseci.
   
 50. Usprkos uloženim razumnim naporima, Pružatelj usluga ne može jamčiti da će aplikacija, odnosno svi njezini sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).


  Zaštita podataka i prosljeđivanje informacija
   
 51. Osobni su podaci, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, povjerljivi podaci te služe za vođenje evidencija korisnika (naručitelja, davatelja koncesije), ispunjenje obaveza koje slijede iz ugovora te za vlastite marketinške svrhe. Točno navođenje tih podataka i njihovih promjena nužno je za korištenje aplikacije (npr. odobren pristup, obračun usluga koje se naplaćuju).
   
 52. Osobni podaci koji se dostavljaju prilikom korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske koriste se za kontakte između Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske i korisnika te u svrhu poboljšanja funkcionalnosti i kvalitete usluge.
   
 53. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske zahtijeva uporabu "kolačića" ("cookies"). Kolačići su podaci koje mrežni poslužitelj postavlja na korisničko računalo u svrhu čuvanja informacija. Kolačići predstavljaju industrijski standard koje koristi većina web stranica i oni olakšavaju korisniku sljedeći pristup određenim web stranicama i njihovo korištenje. Korištenje »cookisa« možete odbiti tako da odaberete odgovarajuće postavke na svom pregledniku. Međutim, trebate znati da ako to učinite, nećete moći koristiti stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.
   
 54. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  koristi usluge Google Analyticsa kako bi poboljšali funkcionalnost  i kvalitetu usluge. Google može informacije prenositi trećim osobama kad to nalaže zakon ili kad takve treće osobe obrađuju informacije u ime Googlea. Google neće Vašu IP adresu povezivati s bilo kojim drugim podacima do kojih ima pristup.
   
 55. Korištenje podataka u druge svrhe ili njihovo prosljeđivanje trećim osobama mora odobriti korisnik. Ovdje se izričito želi naglasiti da se to odobrenje u svakom trenutku može opozvati preko Službe za korisnike.


  Linkovi (poveznice)
   
 56. U povezivanju na daljnje online ponude Pružatelj usluga ne preuzima odgovornost za sadržaj, funkcionalnost i raspoloživost povezanih internetskih stranica. To vrijedi i za sve ostale direktne ili indirektne reference ili povezivanje sa stranim internetskim ponudama. Linkovi na ovu aplikaciju dobrodošli su ako su u posebnom pregledniku otvoreni kao eksterni link. Prijenos glavnog prozora aplikacije u link nije dopušten. Ako internetska stranica na koju smo se povezali sadrži protuzakonite sadržaje, tada molimo da nas se obavijesti kako bismo taj link mogli odmah ukloniti.


  ZAVRŠNE ODREDBE
   
 57. Navedeni uvjeti moraju se prihvatiti kako bi se aplikacija mogla koristiti. S time u svezi smatra se da korisnik slanjem prve objave javne nabave na objavljivanje potvrđuje da je upoznat s ovim uvjetima poslovanja te da ih u cijelosti prihvaća i obvezuje se postupati u skladu s njihovim odredbama. Prihvaćanje ovih uvjeta poslovanja ima obvezujući učinak kao prihvaćanje ugovora. Broj ugovora formira se za svaku tekuću godinu. Korisnicima proračunskih sredstava uz broj ugovora na računu ispisuje se i pripadajući broj partnera iz matične evidencije Narodnih novina d.d.
   
 58. Za rješavanje pravnih sporova u vezi s ovim uvjetima poslovanja nadležan je Trgovački sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo. Mjesto ispunjenja obveze i mjesto plaćanja je Zagreb.
   
 59. Pružatelj usluga ovlašten je, pri ispunjenju ovih uvjeta poslovanja, koristiti usluge treće strane te ga, na temelju jednostrane izjave, bez daljnjeg pristanka korisnika (naručitelja) ili njegove tvrtke, potpuno ili djelomično prenijeti na povezana društva.
   
 60. Narodne novine d.d. zadržavaju pravo izmjene ovih uvjeta poslovanja radi njihova usklađenja sa zakonom.
  NAPREDNA TRAŽILICA OBJAVA JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE
   
 61. Napredna tražilica objava javne nabave Republike Hrvatske  dodatak je informatičkom sustavu Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske koji omogućuje:
  1. informiranje korisnika elektroničkom poštom o objavljenim objavama, po ugovorenim kriterijima;
  2. pretraživanje objava javne nabave;
  3. preuzimanje objavljene dokumentacije za nadmetanje.
    
 62. Napredna tražilica objava javne nabave Republike Hrvatske  (dalje: Napredna tražilica) dodatna je naplatna usluga Narodnih novina d.d.
   
 63. Općim uvjetima poslovanja za Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (dalje: Opći uvjeti poslovanja) određuju se i pravila korištenja sustava Napredne tražilica.
   
 64. Pretplatnici Napredne tražilice su pravne i fizičke osobe koje prihvaćaju ove Opće uvjete poslovanja i plate pretplatu.
   
 65. Korisnici Napredne tražilice su pravne i fizičke osobe koje su se registrirale na sustavu Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske i koje nisu platile pretplatu.
   
 66. Pojedinačni korisnici Napredne tražilice su fizičke osobe, zaposlenici korisnika (pretplatnika) navedeni u obrascu za registraciju na sustav Napredne tražilice.


  Ugovaranje, ugovorna prava i obveze

 67. Ugovorni odnos između Narodnih novina d.d. i korisnika Napredne tražilice zasniva se registracijom na sustavu Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Ugovor o pretplati sklapa se na neodređeno vrijeme.
   
 68. Prilikom registracije korisnik Napredne tražilice je dužan navesti podatke koji se od njega traže u obrascu za registraciju. Korisnik Napredne tražilice bira vrstu pretplate.


  Pretplata

 69. Naknada za korištenje usluga i funkcija sustava Napredne tražilice (pretplata) određena je važećim cjenikom koji donose Narodne novine d.d.
   
 70. Pretplata za korištenje sustava Napredne tražilice plaća se unaprijed za razdoblje od godinu dana, računajući od dana registracije, prema u tom trenutku važećem cjeniku.
   
 71. Nakon registracije korisnika Napredne tražilice, Narodne novine d.d. će ispostaviti ponudu za pretplatu na temelju koje je; korisnik dužan platiti iznos pretplate u roku navedenom u ponudi, a koji neće biti kraći od 15 dana od njegove ispostave. Nakon zaprimanja uplate pretplate, Narodne novine d.d. će pretplatniku ispostaviti račun. Narodne novine d.d. će ispostavljati ponude i račune u tiskanom ili elektroničkom obliku. Ako korisnik ne plati cijeli iznos pretplate u roku, Narodne novine d.d. će svim njegovim registriranim pojedinačnim korisnicima blokirati pristup Naprednoj tražilici.
   
 72. Korisniku Napredne tražilice kojemu je blokiran pristup zbog neplaćanja pretplate bit će omogućeno korištenje usluga i funkcija Napredne tražilice nakon što Narodne novine d.d. zaprime njegovu uplatu.
   
 73. Korisnik Napredne tražilice može do isteka roka za plaćanje pretplate promijeniti vrstu pretplate, s time da je o tome dužan prethodno obavijestiti Narodne novine d.d.
   
 74. Ako pretplatnik (korisnik Napredne tražilice), nakon uplate iznosa pretplate, želi promijeniti vrstu pretplate, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti Narodne novine d.d.
   
 75. U slučaju prelaska sa skuplje na jeftiniju pretplatu, pretplatnik nema pravo na povrat razlike cijene pretplate.
   
 76. U slučaju promjene vrste pretplate na skuplju pretplatniku će biti obračunat i vraćen iznos neiskorištenog dijela postojeće pretplate do dana zaprimanja uplate i aktiviranja nove skuplje pretplate. S tim danom će biti stopirana postojeća jeftinija pretplata. Nova skuplja pretplata traje godinu dana od dana njezinog aktiviranja.
   
 77. U slučaju da pretplatnik ne plati iznos nove pretplate, Narodne novine d.d. će nastaviti pružati usluge sukladno plaćenoj pretplati.
   
 78. Narodne novine d.d. zadržavaju pravo izmjene cijena i/ili promjene uvjeta plaćanja


  Obveze pretplatnika (korisnika Napredne tražilice)
   
 79. Pretplatnik (korisnik Napredne tražilice) ima pravo korištenja usluga i funkcija sustava Napredne tražilice te preuzetih informacija, podataka i dokumenata isključivo u svrhu vlastitog informiranja i javljanja na objavljena nadmetanja.
   
 80. Pretplatnik (korisnik Napredne tražilice) ne smije preuzete informacije, podatke i dokumente rabiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe niti ih umnažati, prenositi ili stavljati na raspolaganje trećim pravnim ili fizičkim osobama, bez pisanog dopuštenja Narodnih novina d.d.
   
 81. Ako se tijekom rada sustava Napredne tražilice ustanovi postojanje opravdane sumnje da treće pravne ili fizičke osobe neovlašteno rabe korisničke identifikacije, Narodne novine d.d. će u što kraćem roku pisanim putem obavijestiti pretplatnika i/ili njegovog pojedinačnog korisnika Napredne tražilice.
   
 82. U slučaju opravdane sumnje da treće osobe neovlašteno rabe korisničke identifikacije, Narodne novine d.d. imaju pravo pretplatniku u cjelini ili njegovim pojedinačnim korisnicima Napredne tražilice onemogućiti pristup sustavu Napredne tražilice te potraživati eventualnu štetu.
   
 83. Narodne novine d.d. imaju pravo na trenutni otkaz ugovora koji stupa na snagu odmah, bez pridržavanja ikakvog otkaznog  roka,  ako je pretplatnik povrijedio obveze utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja.
   
 84. Zbog razloga pretplatnikova kršenja obveza utvrđenih ovim Općim uvjetima, Narodne novine d.d. su ovlaštene pretplatniku u cjelini ili pojedinačnim korisnicima onemogućiti pristup i korištenje sustava Napredne tražilice, a da pri tome ugovorne obveze pretplatnika ostaju nepromijenjene.


  Obveze Narodnih novina d.d.
   
 85. Narodne novine d.d. se obvezuju pojedinačnim korisnicima pretplatnika čiji je broj određen vrstom pretplate:
  1. svakodnevno dostavljati obavijesti e-poštom o postupcima javne nabave po određenom broju kriterija pretraživanja, ovisno o vrsti pretplate, s time da kriterije pretraživanja određuje sam pretplatnik;
  2. osigurati naprednu tražilicu;
  3. omogućiti neograničeni broj kriterija pretraživanja i
  4. omogućiti preuzimanje dokumentacije za nadmetanje, ako je dostupna.


   Naknada štete
    
 86. Zahtjevi za naknadu štete od Narodnih novina d.d. isključeni su ako šteta nije prouzročena namjerno ili zbog krajnje nepažnje.
   
 87. Isključuje se bilo kakvo jamstvo u pogledu korištenja, iskoristivosti sustava Napredne tražilice objava te pohranjenih podataka i dokumenata s obzirom na točnost, uključujući sadržane rokove, potpunost, zakonitost ili dosljedan prikaz. To vrijedi i za pogreške u prijenosu podataka ili dokumenata, prije svega između korisnika Napredne tražilice i informatičkog sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.
   
 88. Ugovorno isključenje odgovornosti uključuje odgovornost kod obične nepažnje, za zahtjeve radi šteta nastalih zbog prestanka rada, gubitka podataka i/ili informacija, prekida rada uređaja za obradu podataka, nepravilnosti rada programske podrške, izmakle dobiti, neostvarene uštede, gubitka na kamatama, indirektne štete i štete na imovini.
   
 89. Zahtjevi za nadoknade materijalne štete koje rezultiraju iz jamstva proizvođača, kao i zahtjevi za jamstvom proizvođača, koji se mogu izvesti iz drugih odredbi, upućuju se izravno proizvođačima.


  Prestanak pretplatničkog odnosa
   
 90. Pretplatnički odnos prestaje istekom razdoblja za koji je pretplata plaćena, ako prije toga pretplatnik nije obnovio pretplatu za sljedeće razdoblje.
   
 91. Pretplatnički odnos prestaje i raskidom ugovora.
   
 92. U slučaju raskida ugovora zbog razloga za koji su odgovorne Narodne novine d.d., pretplatnik ima pravo na povrat dijela pretplate u iznosu utvrđenom razmjerno vremenu nerealiziranog pretplatničkog odnosa. Otkaz stupa na snagu zadnjeg dana u mjesecu u kojem je obavijest o otkazu u Narodnim novinama d.d. zaprimljena.
   
 93. U slučaju raskida ugovora zbog razloga za koji je odgovoran pretplatnik, Narodne novine d.d. imaju pravo na naknadu štete najmanje u iznosu utvrđenom razmjerno vremenu nerealiziranog pretplatničkog odnosa. Otkaz stupa na snagu odmah, bez pridržavanja ikakvog otkaznog roka.


  Pretpostavke za korištenje sustava Napredne tražilice

 94. Pretplatnik (korisnik Napredne tražilice) je dužan o svom trošku  osigurati potrebne tehničke pretpostavke za korištenje sustava Napredne tražilice.
   
 95. Minimalne tehničke pretpostavke za korištenje sustava Napredne tražilice čine:
  1. komunikacijski pristupni put i mogućnost pristupa preko javne internetske komunikacijske mreže informatičkim poslužiteljima na kojima se nalazi sustav Napredne tražilice;
  2. računalni sustav koji podržava rad na javnoj internetskoj mreži,  te omogućuje pristup do informacijskog sustava Napredne tražilice korištenjem standardnog internetskog preglednika;
  3. primjereni sustavi zaštite rada i pristupa računalnom sustavu koji se rabi za pristup Naprednoj tražilici;
  4. primjereni sustavi zaštite od virusa i ostalih neodgovarajućih programskih tvorevina na računalnom sustavu koji se rabi za pristup Naprednoj tražilici;
  5. programski sustav i programski alat za pristup, pohranu i čitanje dokumenata koji se prema Zakonu o javnoj nabavi rabe u sustavu Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.


   Autorsko pravo
    
 96. Pretplatnik (korisnik Napredne tražilice) prihvaća da su programski sustav koji čini Napredna tražilica te pridružene baze podataka, funkcije i usluge zaštićeni propisima o autorskom pravu i vlasništvu te zaštiti intelektualnog vlasništva.
   
 97. Pretplatnik (korisnik Napredne tražilice) se obvezuje da će poduzeti sve potrebne mjere kako bi izbjegao kopiranje i/ili otuđenje dijelova ili cjeline programskog sustava Napredne tražilice, uključivši preuzimanje pohranjenih informacija u baze podataka te prikaz formi pojedinih dokumenata. Isto vrijedi i nakon isteka ugovornih odnosa s Narodnim novinama d.d. te se pretplatnik (korisnik Napredne tražilice) obvezuje da će dokumentaciju te preuzete dokumente i informacije koristiti samo u svoju svrhu.


  Podaci o sustavu i raspoloživost sustava
   
 98. Narodne novine d.d. nastojat će omogućiti korištenje usluga i funkcija u svakom trenutku, s iznimkom uobičajenog čekanja zbog planiranog održavanja ili neplaniranih utjecaja kvarova.
   
 99. Pretplatnik (korisnik Napredne tražilice) prima na znanje da za podatke i dokumente pohranjene u informatičkom sustavu Elektroničkog oglasnika Republike Hrvatske u pogledu sadržanih rokova, potpunosti, zakonitosti, iskoristivosti ili dosljednosti prikaza ne postoji obveza provjere od strane Narodnih novina d.d. pa je za njihovu uporabu i primjenjivost nadležan stvarni vlasnik podataka, odnosno podnositelj podataka i dokumenata za objavu.
   
 100. Pretplatnik (korisnik Napredne tražilice) prihvaća da se svi njegovi temeljni podaci obrađuju automatski. Korisnik Napredne tražilice pristaje neopozivo na elektroničku računalnu obradu svih podataka korištenja usluga i funkcija sustava Napredne tražilice u cilju obračuna i upravljanja korištenjem.
   
 101. Pretplatnik (korisnik Napredne tražilice) prima na znanje da su za očuvanje standarda kvalitete ili u pogledu tehničkih i gospodarskih napredaka, Narodne novine d.d. ovlaštene u svako doba proširivati ili ograničavati usluge i funkcije informatičkog sustava Napredne tražilice.


  Završne odredbe za korištenje Napredne tražilice
   
 102. Navedeni uvjeti moraju se prihvatiti kako bi se sustav Napredne tražilice mogao koristiti. S time u svezi smatra se da pretplatnik (korisnik Napredne tražilice) registracijom na Naprednu tražilicu potvrđuje da je upoznat s ovim uvjetima poslovanja te da ih u cijelosti prihvaća i obvezuje se postupati u skladu s njihovim odredbama.
   
 103. Za rješavanje pravnih sporova u vezi s ovim uvjetima poslovanja nadležan je Trgovački sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo. Mjesto ispunjenja obveze i mjesto plaćanja je Zagreb.
   
 104. Narodne novine d.d. ovlaštene su, pri ispunjenju ovih Općih uvjeta poslovanja, koristiti usluge treće strane te ga, na temelju jednostrane izjave, bez daljnjeg pristanka pretplatnika (korisnika) potpuno ili djelomično, prenijeti na povezana društva.
   
 105. Narodne novine d.d. zadržavaju pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja sukladno svojoj poslovnoj politici.Zagreb, 21. siječnja 2014.