• U standardnim obrascima rezultata postupka (Obavijest o dodjeli ugovora, Rezultati projektnog natječaja, Društvene i druge posebne usluge i Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost) podaci o vrijednosti ugovora/nagrada ispisuju se bez izraženog poreza na dodanu vrijednost sukladno propisanom standardnom obrascu.
    Vrijednosti se ispisuju automatski u trenutku kreiranja standardnog obrasca.
    Obavijest je informativnog karaktera, nisu potrebne dodatne radnje korisnika.


  • Obavezan unos kriterija kvalitete (ekonomski najpovoljnija ponuda) sukladno čl. 452. ZJN 2016.


Članak 452.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017., osim članka 284. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. srpnja 2017., članka 261. ovoga Zakona koji stupa na snagu 18. travnja 2018. i članka 269. ovoga Zakona koji stupa na snagu 18. listopada 2018.Članak 284.

(1) Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, u skladu s pododjeljkom 2. ovoga odjeljka, te može uključivati najbolji omjer između cijene i kvalitete, koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke, povezanih s predmetom nabave.

(2) Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka mogu obuhvaćati na primjer:

1. kvalitetu, uključujući tehničku vrijednost, estetske i funkcionalne značajke, pristupačnost, rješenje za sve korisnike, društvene, okolišne i inovativne značajke te trgovanje i uvjete trgovanja

2. organizaciju, kvalifikacije i iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju određenog ugovora, ako kvaliteta angažiranog osoblja može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora, ili

3. usluge nakon prodaje i tehničku pomoć, uvjete isporuke kao što su datum isporuke, proces isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja.

(3) Element troška može biti i u obliku fiksne cijene ili troška na temelju čega se gospodarski subjekti natječu samo po kriterijima kvalitete.

(4) Javni naručitelj ne smije odrediti samo cijenu ili samo trošak kao jedini kriterij za odabir ponude te u tom slučaju relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od 90 %.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje, postupku sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma, postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge te u slučaju javne nabave za potrebe obrane i sigurnosti ili za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, relativni ponder cijene ili troška smije biti veći od 90 %.

(6) Ako je cijena određene robe ili naknada za određene usluge propisana zakonom ili drugim propisom, javni naručitelj ne smije u postupcima javne nabave koristiti cijenu kao kriterij za odabir ponude.

(7) Pri određivanju kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana, naručitelj treba uzeti u obzir kriterije kojima se vrednuju proizvodi koji su proizvedeni u sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (sezonski, ekološki, integrirani proizvodi i dr.), hrana proizvedena po standardima kvalitete za hranu utvrđenim u nacionalnim propisima o poljoprivredi i hrani, te hrana koja je održivo proizvedena i prerađena, čime je stvorena hrana više vrijednosti u pogledu veće svježine ili nižeg opterećenja okoliša (kraćeg prijevoza, manje transporta, manje opterećena materijalima za pakiranje te u pakiranjima koja su izrađena od okolišu prihvatljivih i/ili recikliranih materijala i dr.).

(8) Čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave, s time da relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od postotka iz stavka 4. ovoga članka.


  • "Alternativna ponuda" (ZJN 90/11...) je zamijenjena "varijantom ponude" sukladno čl. 281. ZJN 2016.
    VAŽNA NAPOMENA PONUDITELJIMA: 
    U EOJN RH po početnim postavkama omogućena je dostava varijanti ponude bez obzira da li je dopuštena ili ne.


Varijante ponude

Članak 281.

(1) Javni naručitelj može dopustiti ili zahtijevati od ponuditelja da podnesu varijante ponude, u kojem slučaju to mora odrediti u pozivu na nadmetanje.

(2) Varijante ponude moraju biti povezane s predmetom nabave.

(3) Ako javni naručitelj dopušta ili zahtijeva varijante ponude, obvezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti minimalne zahtjeve koje varijante trebaju zadovoljiti te posebne zahtjeve za njihovo podnošenje ako ih ima, posebno ako se varijanta može podnijeti isključivo u slučaju kad je podnesena i ponuda koja nije varijanta.

(4) Javni naručitelj dužan je osigurati da se odabrani kriteriji za odabir ponude mogu primijeniti na varijante koje ispunjavaju minimalne uvjete, kao i na valjane ponude koje nisu varijante.

(5) Javni naručitelj razmatra samo one varijante ponude koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje je odredio.

(6) Ako je u postupcima javne nabave za nabavu robe ili usluga javni naručitelj zahtijevao ili dopustio podnošenje varijanti ponude, ne smije odbiti varijantu ponude zbog toga što bi, bude li odabrana, to dovelo do sklapanja ugovora o javnim uslugama, a ne ugovora o javnoj nabavi robe, ili obrnuto.